Conform OMFP nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016, observăm și documentele ce trebuie depuse în contul raportării contabile la 30.06.2016.

Termenul de depunere pentru raportările contabile la data de 30 iunie 2016 este cel târziu până pe data de 16 august 2016.

Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Acestea întocmesc și depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la Cap. II:

  • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
  • Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);
  • Date informative (cod 30).

Prevederile de mai sus se aplică și subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.

Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin. Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici se aplică, de asemenea, societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Acestea întocmesc și depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2016 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la Cap. III:

  • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
  • Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);
  • Date informative (cod 30).

Entităţile completează datele de identificare (denumirea entităţii, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau inițiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entitătilor.

Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere și de subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparțin.

Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la formă de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entitătii și, în consecinţă, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2016 nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Entităţile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin Hotărarea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

În cazul subunităţilor fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2016 anuale întocmite de sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

Situaţia activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Formularul „Situaţia activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.

Formularul „Situaţia activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2016, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Entităţile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situaţia activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” cu informațiile corespunzătoare datelor de la 1 ianuarie 2016 și 30 iunie 2016.

Contul de profit și pierdere, Contul prescurtat de profit și pierdere, Situaţia veniturilor și cheltuielilor

Formularul „Contul de profit și pierdere”/„Contul prescurtat de profit și pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor și cheltuielilor”, cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, precum și rezultatele financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2016.

Datele care se raportează în formularul „Contul de profit și pierdere”/„Contul prescurtat de profit și pierdere”, respectiv „Situaţia veniturilor și cheltuielilor”, sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.

Practic, dacă entitatea nu a depus raportare contabilă la 30.06.2015, dar trebuie să depună raportare contabilă (bilanț) la 30.06.2016, atunci trebuie mergeți și să luați balanța
la 30.06.2015, iar datele din această să le transcrieți în prima coloană din PDF-ul pentru generarea bilanțului (raportării contabile) la 30.06.2016 (unde este cazul). Recomandăm și atașarea balanței la 30.06.2016 la formularele de bilanț.

Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)” prezentat pe rândul 67 din cadrul formularului „Contul de profit și pierdere”, respectiv pe rândul 79 din cadrul formularului „Situaţia veniturilor și cheltuielilor” se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate că atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu sumă reprezentând impozitul pe venitul acestora. Prevederile referitoare la încadrarea în categoria microîntreprînderilor sunt avute în vedere și la completarea rândului 07 „Impozite (ct. 691 + 698)” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit și pierdere”.

Entităţile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit și pierdere”/„Contul prescurtat de profit și pierdere”, respectiv formularul „Situaţia veniturilor și cheltuielilor”, cu informațiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2015 – 30 iunie 2015, respectiv 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016.

Entităţile înscriu la rândul 23 „Salarii și indemnizaţii” din cadrul formularului “Contul de profit și pierdere”/rândul 04 „Cheltuieli cu personalul” din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit și pierdere”, respectiv la rândul 25 „Salarii și indemnizaţii” din cadrul formularului „Situaţia veniturilor și cheltuielilor” toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleași rânduri va fi cuprinsă și contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile reprezentând contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților sunt prezentate, de asemenea, la rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30).

Date informative

În formularul „Date informative”, la rândurile 01, 02 și 03 coloană 1, entităţile care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora. Rândul 03 coloană 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entităţile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plăţile restante din formularul „Date informative” se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Ai nevoie de reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here