Guvernul intenţionează să creeze cadrul legal astfel încât rezultatul reportat existent în sold la data de 31 decembrie a fiecărui an poate fi distribuit sub formă de dividende, la jumătatea acestui an, odată cu aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2016. Propunerea se află în faza de proiect de ordonanţă de urgenţă, pe site-ul MFP. 

Proiectul prevede, între altele, modificări la Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 în legătură cu repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome. Astfel, profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a) – f) ale primului alineat al art. 1 din OG nr. 64/2001 (vezi Documentarul de mai jos) urmează să se repartizeze la alte rezerve şi să constituie sursa proprie de finanţare putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Sumele repartizate, în anii anteriori, la alte rezerve în condiţiile art.1 alin.(1) lit. g) – astfel cum urmează să fie modificat textul respectiv – din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, existente la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă – aflată în prezent în faza de proiect – se pot redistribui sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, odată cu aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2016.

Începând cu aprobarea situaţiilor financiare ale anului 2016, la entităţile prevăzute la art.1 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, rezultatul reportat existent în sold la data de 31 decembrie a fiecărui an poate fi distribuit sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.

Aceste prevederi se vor aplica inclusiv pentru rezultatul reportat reflectat în situaţiile financiare ale anului 2016. 

Expunerea de motive a proiectului de act normativ invocă situaţia diferită a societăţilor cu capital de stat şi a regiilor autonome faţă de regimul instituit de Legea nr. 31/1990, a societăţilor, care prevede că dividendele se distribuie asociaţilor sau acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Se invocă constatarea că la entităţile cu capital de stat rezervele constituite ca sursă proprie de finanţare din sumele nerepartizate pe destinaţiile obligatorii nu sunt utilizate de către acestea, surplusul valoric regasindu-se în disponibilităţile băneşti ale acestora, iar legislaţia actuală nu conţine reglementări exprese prin care acesta să poată fi redistribuit către acţionari sub formă de dividende sau vărsământ net, aşa cum se întâmplă în cazul societăţilor cu capital majoritar privat.

Argumentul de urgenţă face trimitere la faptul că societăţile/regiile autonome se află în curs de derulare a procedurii de aprobare a situaţiilor financiare încheiate pentru

exerciţiul financiar al anului 2016, în temeiul dispoziţiilor din Legea contabilităţii nr. 82/1991 care obligă societăţile/regiile autonome să depună un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Documentar

O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

Art. 1.

(1) La societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel:

a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege;

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit;

c1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă;

f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

g) profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare. 

Ai nevoie de OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here