Societăţile de administrare a investiţiilor îşi pot delega activităţile către persoane fizice sau juridice, în temeiul prevederilor din O.U.G. nr. 32/2012.
În aplicarea ordonanţei de urgenţă, un recent regulament al ASF stabileşte inclusiv condiţiile pentru delegarea acestor activităţi.
Avem în vedere, în acest sens, Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare. Regulamentul, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 436/2014 şi este în vigoare de la data de la 16 iunie 2014.
Activitatea de marketing şi distribuţie a titlurilor de participare, în atribuţiile societăţilor de administrare a investiţiilor (S.A.I.) poate fi delegată altor S.A.I., societăţilor de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.), instituţiilor de credit sau brokerilor de pensii private, în baza contractelor de distribuţie şi cu respectarea anumitor condiţii, în primul rând menţionarea delegării în prospectul de emisiune.

Brokerul de pensii private

Brokerul de pensii private care acţionează în calitate de distribuitor de titluri de participare trebuie să furnizeze în mod gratuit informaţii-cheie destinate investitorilor cu privire la organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M). Informaţiile-cheie destinate investitorilor trebuie să prezinte informaţii cu privire la următoarele elemente esenţiale referitoare la O.P.C.V.M.:
– identificarea O.P.C.V.M.-ului;
– o scurtă descriere a obiectivelor de investiţii şi a politicii de investiţii;
– o prezentare a performanţelor anterioare sau, dacă este cazul, previziuni ale rezultatelor;
– costurile şi cheltuielile aferente; şi
– profilul de risc/randament al investiţiei, inclusiv recomandări şi avertizări adecvate privind riscurile aferente investiţiilor în O.P.C.V.M.-ul în cauză.
În calitatea sa de de distribuitor de titluri de participare, brokerul de pensii private trebuie să pună la dispuziţie aceste informaţii înainte de data propusă pentru subscrierea de titluri de participare ale respectivului O.P.C.V.M.
Brokerii de pensii private trebuie să se asigure în desfăşurarea activităţii de distribuţie că prima subscriere a titlurilor de participare se face numai după confirmarea primirii de către investitor a prospectului şi după ce acesta din urmă va da o declaraţie, prin care confirmă faptul că a primit, a citit şi a înţeles prospectul.   
Brokerii de pensii private colaborează cu S.A.I. care le-au delegat activitatea de distribuţie de titluri de participare în vederea instruirii corespunzătoare a agenţilor de marketing persoane fizice implicaţi în activitatea de distribuţie a titlurilor de participare.

Agentul de distribuţie persoană fizică

S.A.I. poate să îşi desfăşoare activitatea de distribuţie de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor şi prin intermediul unor persoane fizice şi juridice, altele decât brokeri şi celelalte categorii pe care le-am menţşionat la început, denumite agenţi de distribuţie.
Pentru a fi avizată de A.S.F., în calitate de agent de distribuţie al unei S.A.I., o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
– să facă dovada unei relaţii contractuale cu S.A.I.;
– să aibă cel puţin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– să fi participat la stagiile de pregătire şi să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare aplicabile O.P.C.V.M.-urilor, organizat de către respectiva S.A.I., A.S.F. sau de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.;
– să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură economică;
– să nu se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 (privind abuzul pe piaţă) aplicate de A.S.F. sau a unor sancţiuni similare aplicate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Banca Naţională a României (B.N.R.) sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar din străinătate.
În vederea avizării şi înscrierii în Registrul public al A.S.F. a agentului de distribuţie persoană fizică, S.A.I. va depune la A.S.F. o cerere însoţită de documentele prevăzute de Regulament, inclusiv declaraţia unuia dintre directorii S.A.I. care asigură conducerea efectivă cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate pentru agenţii de distribuţie. Tot în vederea autorizării şi înscrierii în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent de distribuţie persoană fizică, trebuie făcută dovada că a fost achitat tariful în contul ASF.
S.A.I. are obligaţia instruirii corespunzătoare a agenţilor de distribuţie şi a supravegherii activităţii acestora. Societatea verifică dacă agenţii de distribuţie au capacitatea de a comunica în mod corespunzător investitorilor toate informaţiile relevante în legătură cu O.P.C.V.M. pentru care desfăşoară activitatea de distribuţie, dacă au o bună reputaţie şi posedă suficiente cunoştinţe profesionale şi comerciale pentru a fi în măsură să comunice în mod corespunzător clienţilor sau potenţialilor clienţi toate informaţiile relevante privind organismele de plasament pe care le distribuie.
Agentul de distribuţie persoană fizică va face cunoscut investitorilor sau potenţialilor investitori, la momentul contactării acestora sau înaintea prestării activităţii de distribuţie, calitatea în care acesta lucrează şi denumirea societăţii/societăţilor de administrare a investiţiilor în numele căreia/cărora lucrează.
S.A.I. care angajează agenţi de distribuţie persoane fizice este pe deplin şi în mod necondiţionat răspunzătoare de orice acţiune sau omisiune a agentului care acţionează în numele respectivei societăţi de administrare a investiţiilor.
S.A.I. care utilizează agenţi de distribuţie persoane fizice trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ asupra investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acţionează în numele S.A.I.

Agentul de distribuţie persoană juridică

Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de agent de distribuţie al unei S.A.I., o persoană juridică trebuie să îndeplinească o serie de condiţii:
– să fie înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, ca societate comercială constituită ca societate pe acţiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform Legii nr. 31/1990;
– să aibă înscrisă în obiectul de activitate distribuirea de titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv;
– să deţină un sediu social, destinat desfăşurării activităţii pentru care a fost autorizată, care să îndeplinească, la rândul ei, condiţiile prevăzute de Regulament.
Acelaşi regulament prevede şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul unic sau membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului sau persoanele care conduc activitatea zilnică a societăţii.
————————————(P)————————————
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here