Săptămâna aceasta vă vom pune la dispoziţie o serie de articole informative cu referire la prevederile legale în vigoare care vizează cartea funciară, conform Codului civil. Pentru început, vom aborda dispoziţiile generale privind cartea funciară.

În primul rând, în ceea ce priveşte scopul şi obiectul cărţii funciare, conform art. 876 din Codul civil, cartea funciară descrie imobilele şi arată drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri. În cazurile prevăzute de lege, pot fi înscrise în cartea funciară şi alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, dacă au legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară.

Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale şi care sunt identificate printr-un număr cadastral unic.

Un alt element important îl constituie drepturile tabulare, înţelese ca drepturi reale imobiliare înscrise în cartea funciară, care se dobândesc, se modifică și se sting numai cu respectarea regulilor de carte funciară.

Obiectul acestor drepturi tabulare este imobilul, aşa cum a fost definit anterior, care, după înscrierea în cartea funciară, nu mai poate să fie modificat decât cu respectarea regulilor de carte funciară.

Legislaţia prevede că aceeași carte funciară nu poate cuprinde decât un singur imobil, iar înscrierea în aceeaşi carte funciară a mai multor imobile nu este posibilă decât dacă se află în coproprietate pe cote-părți ori în devălmășie.

În ceea ce priveşte modificarea imobilului înscris în cartea funciară, acesta se poate modifica prin alipiri, dacă mai multe imobile alăturate se unesc într-un singur imobil sau dacă se adaugă o parte dintr-un imobil la un alt imobil ori, după caz, se mărește întinderea acestuia.

De asemenea, imobilul înscris în cartea funciară se modifică și prin dezlipiri, dacă se desparte o parte din imobil sau se micșorează întinderea acestuia.

Alipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face decât cu consimțământul titularilor acelor sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor nu trebuie să fie abuziv, el putând fi cenzurat de către instanța judecătorească.

Dacă însă creditorii ipotecari consimt la alipirea sau, după caz, atât la dezlipirea, cât și la alipirea imobilului grevat la un alt imobil, în lipsă de convenție contrară, ipotecile vor lua rang după cele ce grevează imobilul la care s-a făcut alipirea.

Mai trebuie specificat şi faptul că operațiunile de modificare a imobilului înscris în cartea funciară, prin alipiri sau dezlipiri, au caracter material și nu implică niciun transfer de proprietate.

În caz de alipire sau dezlipire, imobilele rezultate se vor transcrie în cărți funciare noi, cu menționarea noului număr cadastral pentru fiecare imobil, iar cartea funciară sau, după caz, vechile cărți funciare se vor închide, fără a se mai putea redeschide pentru alte înscrieri.

Referitor la felurile înscrierilor, în cadrul art. 881 se precizează aspectul potrivit căruia există 3 tipuri de înscrieri:

intabularea, ce are ca obiect drepturile tabulare;

–  înscrierea provizorie, ce are ca obiect drepturile tabulare şi se face numai în cazurile anume prevăzute de lege;

–  notarea, care se referă la înscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară şi se realizează numai în cazurile anume prevăzute de lege.

Totodată, trebuie avută în vedere şi înscrierea drepturilor reale afectate de modalități. Astfel, drepturile reale sub condiție suspensivă sau rezolutorie nu se intabulează, putând fi însă înscrise provizoriu. Termenul extinctiv sau sarcina liberalității se va putea arăta atât în cuprinsul intabulării, cât și al înscrierii provizorii.

Ultimul aspect general prezentat îl constituie cercetarea cărții funciare în cadrul căruia se prevede că orice persoană, fără a fi ținută să justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciară, precum și celelalte documente cu care aceasta se întregește, potrivit legii.

Mapa cu înscrisurile care au stat la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară poate fi consultată de orice persoană interesată, cu respectarea dispozițiilor legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Mai mult, la cerere, se pot elibera extrase sau copii certificate, conforme cu exemplarul original aflat în arhivă.

Nicio persoană nu va putea invoca faptul că nu a avut cunoștință de existența vreunei înscrieri efectuate în cartea funciară sau, după caz, a unei cereri de înscriere înregistrate la biroul de cadastru și publicitate imobiliară.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here