Revenim pe această temă cu semnalări din Normele de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, în condiţiile în care aceste Norme au fost modificate recent prin H.G. nr. 502/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 466/2013.

Reamintim că Legea nr. 152/1998, republicată (r2) în Monitorul oficial nr. 740/2011, a fost modificată, ultima dată prin O.U.G. nr. 26/2012.

Costuri şi preţuri de construcţie

Pentru locuinţele care se construiesc prin investiţii din fonduri publice se adoptă soluţii de suprafaţă şi de confort minim prevăzute în Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în standardele de cost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Reţinem că, prin reformularea textului din Norme, a dispărut completarea: “cu încadrarea în preţul minim al pieţei”.

Regimul de proprietate asupra terenurilor

Terenurile destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională de Locuinţe pot fi proprietate publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice.

Coparticiparea firmelor cu capital privat

Modalitatea de atribuire a terenurilor destinate construcţiei de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se realizează în condiţiile legii.
Pentru programul privind construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare se realizează prin obiective de investiţii promovate de autorităţile locale şi/sau de investitori privaţi, după caz, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii de locuinţe.

Construcţia de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat
se poate realiza de ANL şi pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pe baza unor contracte încheiate cu proprietarii terenurilor, în condiţiile prevăzute de lege.
Promovarea investiţiilor publice în construcţia de locuinţe şi dezvoltarea proiectelor imobiliare privind construirea de locuinţe prin credit ipotecar şi construirea de locuinţe cu chirie prin atragerea capitalului privat se fac pe terenuri viabilizate sau a căror viabilizare se realizează, corelat cu termenele de recepţie şi punerea în funcţiune a locuinţelor

Repartizarea locuinţelor necontractate la data finalizării lucrărilor

Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor stabilesc, în funcţie de necesităţile existente pe plan local, persoanele cu studii de specialitate, medii sau superioare, cărora le sunt repartizate aceste locuinţe. Contractele de închiriere se încheie pe o durată de un an de la data repartizării locuinţei, cu posibilitatea prelungirii succesive a acestora pe perioade de câte un an, în condiţiile legii. Chiria se stabileşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, de către autorităţile administraţiei publice locale şi acoperă cheltuielile de administrare, întreţinere şi reparaţii, impozitele pe clădiri şi pe teren, un profit supus negocierii între părţi, precum şi recuperarea investiţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale.
Locuinţele care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor se pot vinde, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 152/1998, de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate acestea.
Pentru vânzarea acestor locuinţe, preţul locuinţei se achită integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, din sursele proprii ale beneficiarului şi/sau din credite contractate de acesta de la instituţii financiare autorizate.

Valoarea de vânzare a locuinţei
se stabileşte conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Legea nr. 152/1998, de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, potrivit reglementărilor în vigoare.

Închiriere şi vânzare

Locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, precum şi locuinţele destinate închirierii în mod exclusiv unor tineri specialişti din învăţământ şi din sănătate, cu excepţia celor care rămân definitiv în proprietatea publică (potrivit procentului aprobat de Guvern în acest sens), se pot vinde numai la solicitarea titularilor contractelor de închiriere, în condiţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea de vânzare a locuinţei
se stabileşte potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) lit. d) şi e) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data vânzării acesteia. Valoarea de vânzare a locuinţelor reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat multiplicată cu suprafaţa construită efectivă a fiecărei locuinţe, inclusiv cotele indivize aferente fiecărei locuinţe, diminuată cu amortizarea, de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia.

Valoarea de înlocuire pe metru pătrat
se stabileşte anual, cel târziu până la data de 31 iulie a anului următor, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, care urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este valabilă până la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următorului ordin.
În contractele de vânzare-cumpărare a locuinţelor (este vorba despre locuinţele iniţial închiriate, cu drept de vânzare-cumpărare, la solicitarea expresă a titularilor contractelor de închiriere, respectiv din învăţământ sau sănătate) se înscriu şi clauza de interdicţie a înstrăinării locuinţei prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, precum şi excepţia de neaplicare a acesteia, prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f)*) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în condiţiile excepţiei de neaplicare a interdicţiei, dreptul de proprietate se transmite sub condiţie suspensivă.
*) Excepţia de neaplicare a clauzei de interdicţie a înstrăinării: potrivit art. 10 alin.(2) lit. f) din lege, prin excepţie, locuinţele pot face obiectul unor garanţii reale imobiliare, constituite în favoarea instituţiilor de credit definite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care finanţează achiziţia acestor locuinţe. Instituţiile de credit vor putea valorifica locuinţele şi anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite, în condiţiile legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor din contractele de credit de către proprietarii locuinţelor. 

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here