ACTUALIZAT * | Recentele modificări adoptate de Parlament şi Guvern privind legea zilierilor se aplică din data de 17 iunie 2014. Printre cele mai importante noutăţi se numără cele referitoare la obligaţiile beneficiarului şi ale zilierului, remuneraţie, domeniile de activitate, amenzi şi instituţiile publice.
Legea nr. 18/2014 pentru modificarea Legii nr. 52/2011 a intrat în vigoare în 17 iunie. Tot în 17 iunie a intrat în vigoare şi Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014 pentru modificarea Legii nr. 18/2014 — deoarece Guvernul a considerat neapărat necesare anumite modificări privind instituţiile publice.

Modificări semnificative la obligaţiile beneficiarului

În ceea ce priveşte obligaţiile beneficiarului, în Legea nr. 18/2014 se precizează că remuneraţia poate fi plătită – la sfârşitul fiecărei zile – prin orice mijloc de plată admis de lege. Dar şi că plata se va face cel târziu la sfârşitul săptămânii/perioadei de desfăşurare a activităţii.

Dacă în urma unui eveniment un zilier se va accidenta sau va muri, beneficiarul va fi obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării – dacă evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.

Alte obligaţii modificate sau nou-introduse prevăd că beneficiarul:

 va asigura securitatea şi sănătatea în muncă a zilierilor;

 va instrui zilierii înainte de începerea activităţii;

 va solicita zilierilor asumarea pe propria răspundere (prin semnătură) că starea sănătăţii le permite desfăşurarea activităţilor repartizate;

 va comunica de îndată către Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs orice eveniment în care au fost implicaţi zilieri;

 va înregistra accidentele de muncă suferite de zilieri în timpul activităţii.

Obligaţiile zilierului

Legea nr. 18/2014 a introdus şi obligaţii pentru zilieri privind securitatea şi sănătatea în muncă. Acestea sunt:
 să-şi însuşească şi să respecte măsurile de prevenire şi protecţie stabilite de beneficiar; 

 să utilizeze corect echipamentele de muncă puse la dispoziţie de beneficiar; 

 să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

 să nu scoată din funcţiune, modifice, schimbe sau înlăture arbitrar dispozitivele de securitate proprii ale echipamentelor de muncă;

 să comunice imediat orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitate şi sănătate;

 să pună la dispoziţia inspectorilor de muncă informaţiile şi documentele solicitate în controale.

Cuantumul remuneraţiei brute orare

S-au schimbat şi prevederile referitoare la cuantumul remuneraţiei brute orare. Acesta nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Înainte de noile modificări aduse de Legea nr. 18/2014, cuantumul nu putea fi mai mic de 2 lei/oră şi nici mai mare de 10 lei/oră.

Noi domenii în care pot lucra zilierii

Domeniile în care se pot presta activităţi cu caracter ocazional s-au schimbat destul de mult, acestea fiind următoarele:
 agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01;

 silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;

 pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;

 colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811;

 recuperarea materialelor – grupa 383;

 comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462;

 activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;

 publicitate – grupa 731;

 activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004;

 activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

 activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice – cod 0141;

 hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) direct sau prin unităţile din subordinea acestuia);

 activităţi ale bazelor sportive – diviziunea 9311;

 activităţi ale cluburilor sportive – diviziunea 9312.

Schimbări şi la amenzi

Introducerea noilor prevederi a impus şi modificarea amenzilor aplicate beneficiarilor. Prin urmare, amenzile sunt următoarele:
 încălcarea prevederilor privind cuantumul remuneraţiei brute orare – amendă de 10.000 de lei;

 încălcarea obligaţiilor de la art. 5 alin 2 din Legea nr. 52/2011; a celor privind asigurarea de echipamente de protecţie, comunicarea evenimentelor în care au fost implicaţi zilieri, înregistrarea accidentelor de muncă suferite de zilieri; a celor privind înregistrarea zilierilor în Registrul de evidenţă şi înaintarea lunară a extrasului Registrului – amendă de 6000 de lei;

 neplata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestată de zilieri – amendă de 20.000 de lei şi interzicerea utilizării zilierilor pe toată durata de existenţă a beneficiarului;

 folosirea zilierilor pentru alte activităţi decât cele prevăzute în lege – amendă de la 10.000 la 20.000 de lei;

 nerespectarea dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 52/2011 – amendă de 6.000 de lei.

Instituţiile publice şi zilierii

Instituţiile publice NU au calitatea de beneficiari în sensul legii zilierilor, însă există anumite excepţii, după cum urmează:
serviciile de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale (cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice);

unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru domeniile hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului direct sau prin unităţile din subordinea acestuia); activităţi ale bazelor sportive – diviziunea 9311; activităţi ale cluburilor sportive – diviziunea 9312;

institutele, centrele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare agricolă aflate în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, precum şi Institutul de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru domeniile agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă – diviziunea 01; silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02.

Alte modificări:

din definiţia beneficiarului de lucrări s-a scos persoana fizică. Prin urmare, beneficiarul poate fi persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;
s-a introdus definiţia activităţilor cu caracter ocazional. Acestea sunt activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental şi care n-au caracter permanent;

s-a introdus prevederea conform căreia pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul/reşedinţa în România.

* NOTĂ: Articolul a fost publicat iniţial în data de 11 iunie şi conţinea doar noutăţile aduse de L 18/2014. Acesta a fost actualizat (şi republicat) astfel încât să conţină şi noutăţile aduse de OUG 36/2014.

Surse: Legea 18/2014, OUG 36/2014 | Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here