Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar a fost, recent, completată şi modificată prin Legea nr. 247/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 983/2016. Prin amendamentele aduse, reglementarea se racordează la Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), cu completări legale în acest sens, organizarea activităţii la nivel central şi schimbul de informaţii institituţionalizat. 

Definiţii

S-au introdus definiţii pentru statutul actelor emise:

  • certificatul de cazier judiciar – documentul eliberat persoanelor, care atestă situaţia judiciară a acestora;
  • extrasul din cazierul judiciar – documentul emis cu ocazia schimbului de informaţii din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre ale Uniunii Europene şi statele terţe;
  • extrasul de pe cazierul judiciar – documentul eliberat instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;
  • copia de pe cazierul judiciar – documentul eliberat autorităţilor române competente. 

Transmiterea informaţiilor în sistemul comunitar

Ministerul Justiţiei furnizează Secretariatului General al Consiliului UE şi actualizează periodic informaţii privind lista infracţiunilor de drept intern din fiecare categorie, precum şi lista tipurilor de pedepse, posibilele pedepse complementare şi măsuri de siguranţă, precum şi posibilele hotărâri ulterioare de modificare a executării pedepsei, astfel cum se prevede în dreptul intern, din fiecare categorie.

În cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor de cetăţenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea autorităţilor centrale din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale autorităţilor competente din statele terţe. 

Datele înscrise în cazierul judiciar

Completările aduse la lege prevăd clar datele cu caracter personal care se prelucrează pentru înscrierea în evidenţele cazierului judiciar.

La persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, sexul, cetăţenia.

La persoane juridice se prelucrează următoarele date de identificare: codul unic de identificare, denumirea persoanei juridice, codul fiscal, numărul de ordine în registrul comerţului – în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990 -, sediul, precum şi datele cu caracter personal ale reprezentantului legal.

Datele înregistrate în cazierul judiciar privesc: cuantumul pedepsei/sancţiunii aplicate, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal, denumirea infracţiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse, încadrarea juridică, numărul şi data ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, numărul ordonanţei de clasare sau renunţare la urmărirea penală, numărul sentinţei penale, al deciziei penale, numărul dosarului penal, titulatura completă a organului judiciar, data rămânerii definitive, modalitatea de executare/stingere a pedepsei, data arestării, data eliberării, restul de pedeapsă rămas de executat.

Notări provizorii. În evidenţa cazierului judiciar organizată la unităţile de poliţie se notează în mod provizoriu, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă date privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.

Extrasele, comunicările şi celelalte acte se înscriu în evidenţele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării.

Scoaterea din evidenţă a menţiunilor stocate în vederea retransmiterii, privind persoanele despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea organelor competente ale altor state, se face după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente. 

Conţinutul certificatului de cazier judiciar

În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive care produc efecte juridice.

NU se înscriu:

  • sancţiunile penale pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii;
  • măsurile de siguranţă luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepţia internării medicale şi a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

După cum Nu se înscriu – potrivit completărilor aduse la lege – nici datele referitoare la persoanele faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.

ATENŢIE! Prin excepţie însă, în situaţia în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, în certificatul de cazier judiciar se înscriu şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale. 

Obţinerea copiei şi a extrasului de pe cazierul judiciar

Conţinutul cererii. Cererea pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar şi a extraselor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată şi să cuprindă datele cu caracter personal pentru persoana fizică sau datele de identificare ale persoanei juridice.

Depunerea cererii. Cererea se adresează la :

  • unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau îşi are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar ori extrasul de pe cazierul judiciar ;
  • Inspectoratului General al Poliţiei Române în situaţia persoanelor fizice născute în afara României şi a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al evidenţelor speciale ale poliţiei, care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost condamnate sau faţă de care a fost pronunţată renunţarea ori amânarea aplicării pedepsei sau faţă de care au fost dispuse măsuri preventive.

Răspunsul la cerere. Unităţile de poliţie trimit de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri, copia se trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute de lege şi este scutită de taxe. 

Obţinere a certificatului de cazier judiciar şi a extrasului din cazierul judiciar de către persoanele fizice sau juridice

Certificatele de cazier judiciar sunt valabile 6 luni de la data eliberării.

În cazul în care extrasele din cazierul judiciar emise de autorităţile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în faţa autorităţilor române.

Cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate şi motivată, se depune de către persoana fizică, electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Pentru obţinerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru se eliberează solicitantului, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.

Ai nevoie de Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here