Reţineţi câteva modificări aduse la Codul fiscal prin Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2016, cu aplicare de la 1 ianuarie. Pe LegeStart găsiţi aici şi alte modificări, legate de această temă, introduse prin OUG. nr. 84, publicată în Monitorul oficial nr. 977/2016. 

Colateral, amintim că articolul 25 din Codul fiscal, care tratează despre deductibilitatea cheltuielilor, a fost derogat, la data de 6 aprilie a.c., prin Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil. Când a fost iniţiată colectarea de fonduri pentru achiziţionarea sculpturii Cuminţenia pământului, guvernul a emis ordonanţa de urgenţă menşionată, în temeiul căreia, “prin derogare de la prevederile art. 25 din Codul fiscal, persoanele juridice -, contribuabili potrivit titlului II “Impozitul pe profit” deduc la calculul rezultatului fiscal sumele reprezentând donaţii în bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

Revenind la efectele OUG nr. 84, să notăm că potrivit art. 25 – Cheltuieli, pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum şi taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale.

Cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt definite potrivit titlului IV sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepţia celor cu deductibilitate limitată şi cele nedeductibile.

Cheltuielile cu deductibilitate limitată sunt evidenţiate în alineatul (3) al art. 25.

În ce priveşte cheltuielile nedeductibile, ordonanţa de urgenţă aduce modificări la prevederile referitoare la cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile. Textul încă în vigoare în prezent prevede că, în situaţia în care evidenţa contabilă nu asigură informaţia necesară identificării acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal se iau în calcul cheltuielile de conducere şi administrare, precum şi alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unor chei corespunzătoare de repartizare a acestora sau proporţional cu ponderea veniturilor neimpozabile în totalul veniturilor înregistrate de contribuabil.

În forma modificată, care intră în vigoare de la 1 ianuarie, se prevede că în situaţia în care evidenţa contabilă nu asigură informaţia necesară identificării acestor cheltuieli, la determinarea rezultatului fiscal se iau în calcul cheltuielile de conducere şi administrare, precum şi alte cheltuieli comune ale contribuabilului, prin utilizarea unei metode raţionale de alocare a acestora sau proporţional cu ponderea veniturilor neimpozabile respective în totalul veniturilor înregistrate de contribuabil.

Avem şi o completare: în sensul prezentei dipoziţii, “funcţiile de conducere şi administrare sunt cele definite prin lege sau prin reglementări interne ale angajatorului; pentru veniturile prevăzute la art. 23 lit. d), e), f), g), l), m) şi o) nu se alocă cheltuieli de conducere şi administrare/cheltuieli comune aferente.”

Trimiterile privesc veniturile neimpozabile la calcularea rezultatului fiscal, şi anume:

d) veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din restituirea ori anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi pentru care nu s-a acordat deducere, precum şi veniturile reprezentând anularea rezervei înregistrate ca urmare a participării în natură la capitalul altor persoane juridice sau ca urmare a majorării capitalului social la persoana juridică la care se deţin titlurile de participare;

e) veniturile din impozitul pe profit amânat determinat şi înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară;

f) veniturile reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare/activelor biologice, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară. Aceste sume sunt impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare/active biologice, după caz;

g) veniturile reprezentând creşteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizărilor necorporale, după caz, care compensează cheltuielile cu descreşterile anterioare aferente aceleiaşi imobilizări;

l) veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, titulari iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moştenitorii legali ai acestora;

m) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;

o) sumele primite ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturile acţionarilor/asociaţilor, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii. 

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here