În continuarea aplicării procedurilor de verificare a situaţiei fiscale personale, ANAF a aprobat formularele şi documentele utilizate, conform cu prevederile din Codul de procedură fiscală privind administrarea şi aprecierea probelor, inspecţia fiscală şi controlul din partea organului fiscal central. Formularele şi documentele de control au fost aprobate prin OPANAF nr. 2117/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 766 din 5 septembrie 2018. 

Pentru o imagine cuprinzătoare a procedurile urmărite, vedeţi aici şi prezentarea pe LegeStart a OPANAF nr. 675/2018 prin care au fost aprobate noi reguli privind aplicarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora.

Ordinul Preşedintelui ANAF semnalat aprobă, totodată şi instrucţiunile de completare, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularelor. În cele ce urmează ne limităm la semnalarea unor precizări de interes din formularele aprobate. 

Avizul de verificare

În formular se precizează :

• posibilitatea de a solicita o singură dată, în scris, amânarea datei de începere a verificării pentru motive justificate;

• dreptul de a beneficia de asistență de specialitate și/sau juridică;

• verificarea situației fiscale personale se poate desfășura la domiciliul contribuabilului ori la domiciliul/sediul persoanei care acordă asistență de specialitate sau juridică;

• obligaţia de a prezenta organelor fiscale, sub sancțiunea decăderii, extrasele conturilor bancare, documentele justificative și orice alte înscrisuri sau clarificări relevante pentru stabilirea situației fiscale personale, aferente perioadei care face obiectul verificării;

• obligaţia de a  depune la sediul organului fiscal declarația de patrimoniu și de venituri, aprobată prin OPANAF nr. 3.704/2015 privind stabilirea elementelor de patrimoniu și de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situației fiscale personale, precum și a modelului declarației.

Minuta întâlnirii

• Consemnează, pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale, concluziile uneia sau mai multor întâlniri cu persoana verificată sau reprezentantul legal al acesteia sau cu altă persoană fizică cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice și/sau juridice, în urma prezentării de documente justificative, clarificări sau note explicative pentru stabilirea situației fiscale reale sau pentru informarea persoanei verificate asupra constatărilor rezultate din verificare.

• Se întocmește și la prezentarea de către organul fiscal a constatărilor și a consecințelor fiscale, cu ocazia discuției finale, caz în care se vor consemna și cele susținute sau prezentate de persoana verificată cu această ocazie.

• Se completează și în situația în care persoanei fizice i-a fost înmânat un formular de notă explicativă, fără ca răspunsurile la aceasta să fie formulate pe loc. Înscrisurile și explicațiile prezentate de persoana verificată/persoana fizică cu care persoana verificată are sau a avut raporturi economice sau juridice se referă la elemente privind clarificarea situației fiscale personale potrivit art. 138  din Codul de procedură fiscală.

Notă explicativă

• Reprezintă documentul prin care inspectorii fiscali solicită explicații scrise persoanei verificate și/sau împuternicitului acesteia sau altei persoane fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice și/sau juridice, care să contribuie la clarificarea unor elemente relevante din activitatea persoanei fizice verificate și pentru fundamentarea unor constatări.

• Solicitarea de explicații scrise se va face în timpul verificării fiscale ori de câte ori sunt necesare explicații din partea persoanei verificate sau a altei persoane fizice cu care aceasta are sau a avut raporturi economice și/sau juridice pentru definitivarea constatărilor privind situația fiscală personală.

• Întrebările vor fi formulate în scris, sub semnăturile inspectorilor fiscali.

• În cazul în care persoana în cauză nu poate răspunde sau refuză să răspundă la întrebări la momentul formulării acestora, inspectorii fiscali menționează acest fapt în minuta întâlnirii și înmânează/transmit persoanei fizice un exemplar al notei explicative, în vederea completării ulterioare. 

Procesul-verbal

• Se întocmește de către inspectorii fiscali şi NU  are ca rezultat întocmirea unui act administrativ fiscal.

• În susținerea constatărilor se vor anexa, după caz, în copie sau în original, înscrisuri cum sunt: registre, balanțe de verificare, declarații fiscale, documente financiar-contabile, documente justificative, situații privind starea de fapt constatată și efectele juridice produse etc.

• Se va prezenta în sinteză și punctul de vedere al reprezentantului legal al contribuabilului sau al persoanei împuternicite de acesta, față de constatările organului fiscal, numai atunci când aceasta are o opinie contrară și o prezintă în scris în timpul controlului.

• Pentru faptele care sunt sancționate contravențional, inspectorii fiscali vor întocmi, separat, procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, consemnând acest fapt în procesul-verbal întocmit cu ocazia finalizării acțiunii de control. 

Invitaţie

• Are ca scop clarificarea situației fiscale personale/situației fiscale.

• Are loc la sediul organului fiscal.

• Presupune şi prezentarea de înscrisuri, menţionate în cuprinsul invitaţiei.

• Se prevede posibilitatea de a amâna data stabilită de către organul fiscal, cu informarea prealabilă, în scris, a organului fiscal.

Raportul de verificare fiscală

• Conține constatările inspectorilor fiscali privind situația fiscală personală și veniturile obținute de persoana fizică în cursul perioadei verificate, stabilite prin utilizarea metodelor indirecte.

• Stă la baza emiterii actului administrativ fiscal și se anexează la acesta.

• Conţine:

– date despre verificarea situației fiscale personale;

– date de identificare ale persoanei supuse verificării situației fiscale personale;

– constatări ale verificării situației fiscale personale;

– prezentarea discuției finale;

– sinteza constatărilor verificării situației fiscale personale;

– anexe. 

Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar

Formularul:

• se foloseşte atunci când ca urmare a verificării situației fiscale personale, se modifică baza de impozitare și se stabilesc alte creanțe fiscale;

• se emite pentru fiecare contribuabil persoană fizică la care prin verificarea situației fiscale personale sunt constatate venituri a căror sursă nu a fost identificată și/sau venituri din surse identificate, nedeclarate, corespunzătoare categoriilor de venituri supuse impozitului pe venit.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here