28 Ianuarie, 2020

Detalii privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, în 2018

Noile Norme  de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate au fost aprobate prin ordinul comun MS şi CNAS nr. 15/2018/ 1311/2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 12 ianuarie 2018. Mai jos venim cu unele detalii din Norme, după o prezentare generală pe care o găsiţi aici 

Evidența persoanelor asigurate

• Angajatorii sunt obligaţi să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială își au sediul social, respectiv domiciliul exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoțit de centralizator, în condițiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.

• Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de sănătate și în situația în care indemnizațiile aferente se suportă integral de către angajator, precum și în situația în care asiguratul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizații.

• În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale și/sau puncte de lucru, aceștia depun declarația privind obligațiile de plată, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât și pentru activitatea sucursalelor și/sau a punctelor de lucru. 

Declaraţia rectificativă

• Casa de asigurări de sănătate verifică și validează datele cuprinse în Declarație şi dacă se constată neconcordanțe care implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în declarația inițială, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaților acestora o notificare.

• În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, angajatorii sau asimilații acestora au obligația de a transmite declarația rectificativă, care poate fi depusă și din inițiativa angajatorilor sau a asimilaților acestora, pentru situațiile care implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în declarația inițială. 

Contractul de asigurare

• Persoanele care încheie contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate plătesc lunar contribuția în cota de 1%, aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

• Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza încheierii contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații este obligatorie încheierea unui act adițional la contract, în termen de maximum 30 de zile de la apariția modificării respective. Actul adițional la contract produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării acestuia și are același regim juridic ca și contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este stabilit de persoana interesată, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, reglementare care prevede că venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia.

• Contractul de asigurare încetează la inițiativa oricăreia dintre părți, conform clauzelor prevăzute în contract. 

Recuperarea indemnizaţiilor plătite de angajator

• Sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc de către angajatori angajaților care au beneficiat de certificate de concediu medical și care, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinație.

• Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţiile menţionate, angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă, la care se atașează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical.

• În termen de 60 de zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plății. 

Stagiul de asigurare

• Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) -d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. (Vedeţi şi Documentarul legal de la sfârşitul materialului)

• În cazul în care nu au fost realizate venituri în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puțin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

• Stagiul minim de asigurare se constituie și din însumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevăzute la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, precum și a perioadelor în care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă suportate de fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. 

Documentar legal

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005

Art. 2. 

(1) Concediile medicale și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asigurații, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, sunt:

a) concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;

b) concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

c) concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;

d) concedii medicale și indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav; […]

Art. 8 […]

(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care:

a) asiguratul beneficiază de concediile și indemnizațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

b) a beneficiat de pensie de invaliditate;

c) a urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu examen de licență sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învățământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituțiile autorizate, în condițiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverință eliberată de instituția de învățământ superior;

d) a beneficiat de indemnizație lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, de indemnizație pentru creșterea copilului potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Ai nevoie de OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Diana
  februarie 24 2018

  Buna ziua! Beneficiez de concediu crestere copil si am ramas insarcinata cu al doilea copil. Daca incep serviciul la mijlocul lui iulie si la scurt timp ar trebui sa intru in concediu prenatal (la sf. Octombrie nasc al doilea bebe), mi se acorda acest concediu de maternitate pre si post natal avand in vedere ca nu voi avea 6 luni lucrate? (Perioada de ccc este considerata stagiu de cotizare sau asigurare cum scrie in lege sau doar perioada in care sunt incadrata in munca? ) Mulțumesc

  • Răspunde
   Alexandra
   aprilie 11 2018

   Dacă aveți un răspuns, va rog sa îmi spuneți și mie. Ma aflu în același situație și nimeni nu știe sa ma lămurească, nici dr de familie, nici contabila de la firma.

Scrie un comentariu