Executivul a aprobat Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Hotărârea Guvernului nr. 270/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din 6 aprilie 2020.

Normele – din care reţinem în această semnalare unele precizări – se aplică tuturor facilităților acordate de creditorii definiți prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, debitorilor astfel cum sunt definiți de acelaşi act normativ pentru suspendarea obligațiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane.

Credite ipotecare acordate persoanelor fizice

Perioada pentru care se acordă facilitățile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori din creditele ipotecare se stabilește conform opțiunii debitorului, ce poate fi exprimată o singură data, și este cuprinsă între o lună și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020. Scadența ultimei rate incluse în perioada de suspendare la plată este cel mai târziu data de 31 decembrie 2020.

Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eșalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni, calculată începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor.

Creditele ipotecare: condiții de acordare a facilității de suspendare la plată a ratelor scadente

Poate fi suspendată rambursarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente numai pentru creditele ipotecare care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor O.U.G. 37/2020, respectiv 30 martie 2020 inclusiv;

b) data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei de 30 martie 2020 inclusiv;

c) nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30 martie 2020 inclusiv;

d) nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16 martie 2020 inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată.

Criterii de eligibilitate

– Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor, dobânzilor și comisioanelor aferente creditului ipotecar, care îndeplinește condițiile cumulative de mai sus, debitorul persoană fizică ale cărui venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, sub condiția transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor O.U.G. nr. 37/2020.

– Debitorul declară pe propria răspundere că, în situaţia creată, se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 și altele asemenea.

– Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului se realizează fără încheierea de acte adiționale, prin notificarea clauzelor contractuale modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

– În graficului de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată rata de dobândă se menține la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial.

Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice

– Perioada de creditare stabilită inițial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată, cu respectarea de către creditori a reglementarilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

Pentru debitorii pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

– În cazul creditelor acordate în cadrul programului “Prima casă”, durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor acordate în condițiile prevederilor O.U.G. nr. 37/2020, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la terminarea contractului prelungit.

Rambursarea dobânzilor amânate la plată aferentă creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice

– Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit.

– Plata de către debitor a creanței reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată se va face eșalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar, iar graficul de rambursare a acestor plăți se comunică în termen de 5 zile debitorilor și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, odată cu formularea solicitării de emitere a scrisorii de garanție.

Regimul garanţiilor acordate de stat

Un capitol distinct din Norme detaliază procedura de emitere și caracteristicile scrisorilor de garanție pentru obligațiile de plată a dobânzilor eșalonate pentru creditele ipotecare, contractate de debitori persoane fizice: convenția de garantare încheiate între FNGCIMM în numele statului și creditori; scrisorile de garanţie; plățile efectuate în temeiul scrisorii de garanţie; executarea silită.

Credite contractate de debitori, altele decât credite ipotecare contractate de persoane fizice

Debitorul, persoana fizică, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului ca urmare a intervenției uneia/mai multora dintre următoarele cauze, fără a se limita la acestea: intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului, concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia, reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia, plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu, îmbolnăvirea cu COVID-19 etc.

– Debitorul, cu excepția persoanelor fizice, declară pe propria răspundere că i-au fost afectate veniturile proprii, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19 față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului, activitatea fiind afectată de următoarele condiții:

a) pentru debitorii persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și pentru debitorii care dețin profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.;

b) pentru alți debitori cu excepția persoanelor fizice și cei menționați la lit. a) dacă dețin certificatul de situații de urgență prin care se constată diminuarea veniturilor sau a încasărilor sale cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau activitatea lor a fost întreruptă parțial sau total ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate, cu următoarele urmări: restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.;

c) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here