Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială a intrat în vigoare la 1 ianuarie a.c., cu precizări speciale pe care le puteţi găsi în cele ce urmează.

Textele de lege cu termene speciale de aplicare

Precizările se referă la aspecte din două din legile modificate prin această ordonanţă de urgenţă,  şi anume:

Articolul 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare care, în forma nouă, prevede:

“(1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor social.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi se poate actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

(4) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.”

● Articolul 14, alineatul 1 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare:

“Art. 14. – (1) La stabilirea veniturilor pe baza cărora se acordă alocaţia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează sau, după caz, le-au realizat în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, aşa cum acestea sunt prevăzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.”

Termene de aplicare

Prevederile de mai sus se aplică după cum urmează:

a) începând cu data de 1 ianuarie 2012, pentru cererile depuse cu această dată;

b) începând cu data la care se împlineşte termenul prevăzut la art. 141 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările ulterioare, în cazul drepturilor stabilite prin dispoziţie a primarului până la data de 31 decembrie 2011, dar nu mai târziu de 31 martie 2012.

Până la împlinirea termenului prevăzut la lit. b), drepturile de ajutor social, respectiv de alocaţie pentru susţinerea familiei se menţin în cuantumurile stabilite anterior.

Pentru drepturile reevaluate în condiţiile arătate, primarul emite o nouă dispoziţie.

*

În legătură cu termenele la care se face trimitere la Legea nr.416/2001 şi la Legea nr.277/2010:

– Art. 141 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat prevede că, după stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligaţia de a depune, din 6 în 6 luni, la primăria localităţii sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, care va conţine obligatoriu datele de identificare ale titularului şi membrilor familiei.

– Art.25 (1) din Legea nr.277/2010 prevede că titularul alocaţiei depune la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, din 6 în 6 luni după stabilirea dreptului la alocaţie, o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here