19 Ianuarie, 2020

Despre tichetele de creșă în anul 2019

Legea nr. 165/2018[1] reglementează modul de acordare, în beneficiul angajaţilor, a biletelor de valoare, printre care se numără și tichetele de creșă. 

Reținem că regimul fiscal al biletelor de valoare este prevăzut în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1045 din 28.12.2018[2] au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, norme prevăzute în anexa care face parte integrantă din hotărârea respectivă (denumite în continuare Norme). 

Ce trebuie să cunoaștem despre tichetele de creșă? 

Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap (art. 18 alin. (1) din Legea nr. 165/2018).

Tichetele de creşă pot fi utilizate de către angajaţi numai la creşele sau entităţile asimilate[3] acestora şi cu care unităţile emitente au încheiate contracte de prestări de servicii.

Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul.

Suma individuală sub forma tichetelor de creşă se acordă, conform art. 18 alin. (1) din Legea nr. 165/2018, pentru acoperirea parţială sau integrală a taxelor de creşă reprezentând contribuţia lunară a părinţilor/reprezentanţilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscrişi în creşe sau alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară publice, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, sau, după caz, a contravalorii serviciilor prestate de unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară private sau de bone şi se suportă integral de către angajator.

Reținem că nu pot beneficia de tichete de creşă asistenţii maternali profesionişti sau persoanele la care este găzduit copilul şi pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă, în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Cum se acordă tichetele de creșă? 

Tichetele de creşă se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi sau tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie.

Tichetele de creşă se distribuie salariaţilor, lunar, pentru fiecare dintre copiii lor naturali, inclusiv pentru fiecare copil adoptat, precum şi pentru cei cărora li s-a instituit tutela, pe baza următoarelor documente:

a) cerere pentru acordarea tichetului de creşă;

b) actul doveditor eliberat de creşa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al copilului, în cazul părinţilor naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul copilului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;

e) declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă, de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern prevăzut la art. 7 alin. (3).

Reținem că angajatorii au obligaţia de a informa angajaţii cu privire la creşele/entităţile asimilate acestora cu care unităţile emitente ale tichetelor de creşă au încheiate contracte de prestări de servicii.

Unităţile emitente ale tichetelor de creşă solicită de la angajatori datele de identificare ale creşelor/entităţilor asimilate acestora în care angajaţii au copii înscrişi, în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 190/2018. 

Care este valoarea sumelor acordate sub forma tichetelor de creşă? 

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creşă nu poate depăşi suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.

Valoarea nominală a unui tichet de creşă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.

Reținem că valoarea tichetelor de creşă se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii acordată conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu stimulentul de inserţie care se acordă la reluarea activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Când este valabil un tichet de creşă pe suport hârtie? 

Potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 165/2018, fiecare tichet de creşă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:

a) numele şi adresa emitentului;

b) valoarea nominală a tichetului de creşă;

c) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creşă;

d) spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui şi codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă;

e) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de alte bunuri/servicii decât cele prevăzute la art. 18 alin. (2) din Legea nr. 165/2018;

f) spaţiu destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii la care tichetul de creşă a fost utilizat.

Reținem că fiecare tichet de creşă pe suport electronic este valabil numai dacă menţiunile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a), c) şi e) din Legea nr. 165/2018, precum şi numele, prenumele şi codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creşă sunt înscrise pe tichetul de creşă pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta. 

Valoarea lunară a tichetelor de creşă poate fi fracţionată? 

Potrivit art. 14 alin. (2) din Norme, valoarea lunară a tichetelor de creşă acordată salariaţilor şi decontată creşei/entităţii asimilate acesteia de către unităţile emitente nu poate fi fracţionată de creşa/entitatea asimilată acesteia, pe perioade de utilizare, dependent de absenţa de la creşă a copiilor în cursul unei luni calendaristice sau de cuantumul taxelor stabilit pentru copiii ai căror părinţi achită taxele de creşă în numerar. Eventualele sume neconsumate de creşă/entitatea asimilată acesteia în luna curentă, ca urmare a absenţei copiilor, vor fi utilizate de creşă/entitatea asimilată acesteia în luna în care copiii în, cauză vor fi prezenţi la creşă/entitatea asimilată acesteia. În aceste cazuri, valoarea lunară a tichetelor de creşă acordată angajaţilor pentru luna în care copilul va fi prezent la creşa/entitatea asimilată acesteia în cauză se diminuează, în mod corespunzător, de către angajator. Informaţiile privind prezenţa lunară a copilului la creşă/entitatea asimilata acesteia, confirmate de creşă/entitatea asimilată acesteia, se comunică angajatorului, în scris, de către angajatul beneficiar de tichete de creşă.

Sumele decontate de unităţile emitente şi neconsumate de creşă/entitatea asimilată acesteia până la sfârşitul lunii calendaristice se reportează în contul lunii următoare. La sfârşitul anului calendaristic, soldul contului bancar deschis pentru operaţiunile cu tichetele de creşă va fi reportat pentru anul următor.

În cazul în care angajatul căruia i s-au distribuit tichete de creşă nu a prezentat angajatorului informaţiile privind prezenţa la creşă/entitatea asimilată acesteia a copilului, în scris cu confirmarea creşei/entităţii asimilate acesteia, potrivit art. 14 alin. (2) din Norme, acesta are obligaţia să restituie angajatorului tichetele de creşă pe suport hârtie/contravaloarea tichetelor de creşă alimentate pe suport electronic, după caz, acordate şi necuvenite. Dacă restituirea nu este posibilă, angajatorul va recupera din drepturile salariale cuvenite angajatului respectiv contravaloarea tichetelor de creşă acordate suplimentar, inclusiv preţul imprimatelor acestora, corespunzător cu numărul de zile absente din luna în care copilul a fost absent de la creşă/entitatea asimilată acesteia.


[1] Legea nr. 165/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial cu numărul 599 din 13.07.2018

[2] Hotărârea Guvernului nr. 1045 din 28.12.2018 a fost publicată în data Monitorul Oficial al României nr. 24 din 09.01.2019, fiind în vigoare din data de  09.01.2019.

[3] Prin entităţi asimilate se înţelege alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, publice sau private, organizate în condiţiile legii, precum şi persoanele care exercită profesia de bonă în condiţiile Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă.

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu