20 Septembrie, 2019

Despre protejarea programelor pentru calculator. Ce prevede Legea dreptului de autor?

Materia este reglementată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul oficial nr. 60/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit acestui act normativ, protecţia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicaţie şi sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepţie pregătitor, precum şi manualele.

NU sunt protejate, potrivit actului normativ, ideile, procedeele, metodele de funcţionare, conceptele matematice şi principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfeţelor sale.

Titularul dreptului de autor al unui program pentru
calculator beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute de lege, respectiv: subiectul dreptului de autor, obiect, conţinut, durata protecţiei, limitele exercitării dreptului de autor, cesionarea drepturilor.

Pentru materia de care ne ocupăm, actul normativ prevede că este protejat îndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza şi de a autoriza:

• reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afişarea sau transmiterea în reţea;
• traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator;
• distribuirea şi închirierea originalului sau ale copiilor, sub orice formă, ale unui program pentru calculator.

Prima vânzare a copiei unui program pentru calculator
pe piaţa internă de către titularul drepturilor sau cea făcută cu consimţământul acestuia epuizează dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piaţa internă.

ATENŢIE la drepturile angajatorului! Potrivit art. 74 din lege, în lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori după instrucţiunile celui care angajează, aparţin acestuia din urmă.

74Sursa foto: Lege5 Online

Drepturile de utilizare

În lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezumă că:

• utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;
• utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.

Cesiunea dreptului de utilizare

În cazul unui program pentru calculator, cesiunea dreptului de utilizare nu implică şi transferul dreptului de autor asupra acestuia. Dispoziţiile comune privind cesionarea prevăd că autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. Cesionarea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitată la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu şi pentru o anumită durată. Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusivă ori neexclusivă.

Prin cesiunea exclusivă, însuşi titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera în modalităţile, pe termenul şi pentru teritoriul convenite cu cesionarul şi nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie să fie expres prevăzut în contract. La o cesiune neexclusivă, titularul dreptului de autor poate utiliza el însuşi opera şi poate transmite dreptul neexclusiv şi altor persoane, dar – ATENŢIE – cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul său unei alte persoane decât cu consimţământul expres al cedentului. De reţinut este şi situaţia în care cesionarul, persoană juridică, se transformă prin una dintre modalităţile prevăzute de lege, caz în care consimţământul nu este necesar.

Autorizarea de către titularul dreptului de autor

În lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autorizării titularului dreptului de autor anumite acte, dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului legitim să utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinaţiei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.

Aceste acte sunt: reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afişarea sau transmiterea în reţea; traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator.

Copia de arhivă sau de siguranţă

Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, fără autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhivă sau de siguranţă, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului.

Tot fără autorizarea titularului dreptului de autor, utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate să analizeze, să studieze sau să testeze funcţionarea acestui program, în scopul de a determina ideile şi principiile care stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuării oricăror operaţiuni de instalare, afişare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operaţiuni pe care este în drept să le efectueze.

Reproducerea sau traducerea codurilor

Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obţinerea informaţiilor necesare interoperabilităţii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) actele de reproducere şi de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deţine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care îndeplineşte aceste acţiuni în numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop;
b) informaţiile necesare interoperabilităţii nu sunt uşor şi rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit. a) a prezentului articol;
c) actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părţile de program necesare interoperabilităţii.

ATENŢIE.
Informaţiile obţinute prin reproducerea sau traducerea codurilor:

• nu pot fi utilizate în alte scopuri decât la realizarea interoperabilităţii programului pentru calculator, creat independent;
• nu pot fi comunicate altor persoane, în afara cazului în care comunicarea se dovedeşte necesară interoperabilităţii programului pentru calculator, creat independent;
• nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator a cărui expresie este fundamental similară, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor.

O MENŢIUNE.
În finalul acestei prezentări, reţineţi că, de la 1 februarie 2014, această lege va suferi modificări în ce priveşte regimul contravenţiilor şi al infracţiunilor, în temeiul Legii nr. 187/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 757/2012, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco SystemsAtenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu