În Monitorul Oficial nr. 0857 din 18.12.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementari contabile. Actul normativ se adresează, în principal, societăţilor ce aplică IFRS pentru prima dată şi modifică OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea armonizată cu directivele europene şi OMFP nr. 1286/2012 privind aplicarea IFRS de către societăţile cotate pe o piaţă reglementată.

În esenţă, sunt introduse noi conturi contabile şi câteva precizări privind regulile de transpunere a balanţei, cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare anuale.

Ordinul se aplică şi pentru situaţiile financiare anuale aferente anului 2012.

* Modificarea OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea

Titlul subsecţiunii 8.8 “Subvenţii” se modifică şi va avea următorul cuprins:  “Subvenţii şi active primite prin transfer de la clienţi“.

Entităţile care primesc active de la clienţii lor, sub formă de imobilizări corporale sau numerar, evidenţiază datoria corespunzătoare valorii activelor respective în contul 478 “Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi”.

În capitolul VII, “Funcţiunea conturilor”, se introduc funcţiunile următoarelor conturi:

– Contul 1018 “Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare…”;

– Contul 478 “Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la client”.

* Modificarea OMFP nr. 1286/2012 privind aplicarea IFRS

Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării (…) se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la pct. 143 din Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, prevăzute în anexa nr. 1. (MO 687/2012 – bis).

În acest scop, pentru data de 31 decembrie 2012 se procedează la întocmirea balanţei de verificare cuprinzând informaţii determinate conform OMFP nr. 3.055/2009 şi se înregistrează operaţiunile de retratare şi se obţine balanţa de verificare cuprinzând informaţii potrivit prevederilor IFRS.

* Câteva precizări, privind retratările:

Valoarea amortizării aferente imobilizărilor necorporale şi corporale, corespunzătoare fiecărei perioade, se înregistrează pe cheltuieli (contul 6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, a investiţiilor imobiliare şi a activelor biologice evaluate la cost”).

Diferenţele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29 se reflectă în contul 118 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29″, cu evidenţierea distinctă pentru fiecare element ce a făcut obiectul unor astfel de ajustări.

În contul 1034 “Impozit pe profit curent şi impozit pe profit amânat recunoscute pe seama capitalurilor proprii” nu se evidenţiază impozitul pe profit corespunzător rezultatului reportat sau altor componente de capitaluri proprii, acesta recunoscându-se direct în elementul respectiv de capitaluri proprii.

Pierderea contabilă reportată provenită din trecerea la aplicarea IFRS, din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, precum şi cea rezultată din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus se acoperă din capitalurile proprii, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor.

Veniturile rezultate din prestări de servicii, recunoscute în funcţie de stadiul de finalizare a tranzacţiei la finalul perioadei de raportare, precum şi veniturile contractuale asociate contractului de construcţie, recunoscute în funcţie de stadiul de execuţie a contractului la finalul perioadei de raportare şi care nu au fost facturate încă, se evidenţiază în contabilitate în contul 418 “Clienţi – facturi de întocmit/analitic distinct.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here