19 Iulie, 2019

Despre modificările la depunerea declaraţiilor fiscale

Tema pe care o aducem în atenţie, tratată în Codul de procedură fiscală, a suferit în ultimul timp o serie de modificări, completări, inclusiv reglementări de punere în aplicare.

• Potrivit art. 83 din Codul de procedură fiscală, declaraţia fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Declaraţia fiscală poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă.

În cazul impozitelor, taxelor şi al contribuţiilor administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, procedura privind transmiterea declaraţiilor prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă se aplică precizările date prin OPANAF nr. 2520/2010, cu completările aduse prin OPANAF nr. 2568/2010.

p1
Sursa foto: Lege5.ro

• Declaraţiile fiscale pot fi redactate de organul fiscal sub formă de proces-verbal, dacă din motive independente de voinţa contribuabilului acesta este în imposibilitatea de a scrie.

• Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. În situaţia în care declaraţia fiscală se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei.

ATENŢIE:
În temeiul modificărilor aduse de O.G. nr. 16/2012, în vigoare de la 31 august 2012, data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei.

În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic. Aceste dispoziţii se aplică corespunzător şi declaraţiilor privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii.

ATENŢIE:
În temeiul Legii nr. 100/2013 privind aprobarea O.G. nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură fiscală, pe cale de excepţie de la dispoziţiile din alineatul anterior, în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.

În forma anterioară, înainte ca Legea nr. 100/2013 să aprobe, cu modificări, acest text, declaraţia trebuia depusă, pentru a fi validă, până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni.

 Nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale.

În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaţiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înştiinţarea pentru nedepunerea declaraţiilor şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în această situaţie.

Pentru punerea în aplicare a acestor dispoziţii, Prin OPANAF nr. 3392/2011 a fost aprobată Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Procedura NU SE APLICĂ pentru:


- contribuabilii prevăzuţi la art. 781 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, declaraţi inactivi;

- contribuabilii care beneficiază de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada pentru care acesta a fost aprobat, în conformitate cu prevederile OPANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;

- obligaţiile fiscale stabilite ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală;

- persoanele fizice, la impozitul pe venit.

 
• Contribuabilul poate depune declaraţia fiscală pentru obligaţiile fiscale ce au format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obligaţiile fiscale, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei. Decizia de impunere se desfiinţează de organul fiscal la data depunerii declaraţiei fiscale. Aceste dispoziţii sunt puse în aplicare prin aceeaşi Procedură, aprobată prin OPANAF nr. 3392/2011.

• ATENŢIE:  Prin Legea nr. 162/2012, începând cu 01.01.2012 şi până la 01.01.2014 a fost suspendată aplicarea dispoziţiilor alineatului (5) al articolului 83, alineat care prevede că declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.

p2
Sursa foto: Lege5.ro

Pentru precizările de punere în aplicare, prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 4/2011 a fost aprobată Norma referitoare la certificarea declaraţiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro - noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu