21 Ianuarie, 2018

Despre modificările financiar-fiscale aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2012

În Monitorul Oficial nr. 0778 din 19.11.2012 a fost publicată Ordonanţă de urgenţă nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Actul normativ a intrat în vigoare la data publicării şi modifică punctual prevederi din:

- O.G. nr.25/2012 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale CFR;

- O.G. nr.30/2011 privind modificarea Codului fiscal – condiţii de autorizare antrepozit fiscal;

- O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru instituţiile publice – se permite achiziţia de autoturisme de persoane;

- O.G. nr.119/2011 privind preluarea de către ANAF de creanţe AVAS;

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

- Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- Legea nr.36/2008 privind privatizare societăţii „Automobile Craiova SA”.

În prezentul articol detaliem:

- condiţiile de autorizare a antrepozitului fiscal;

- condiţiile în care se permit achiziţiile de autoturisme de către instituţiile publice;

* Condiţii de autorizare a antrepozitului fiscal:

Conform Codului fiscal, pentru ca un operator economic să fie autorizat ca antrepozit fiscal, se necesită respectarea mai multor condiţii, printre care:

- deţinerea autorizaţiei de mediu/autorizaţiei integrate de mediu, eliberată potrivit legislaţiei în domeniu, sau dovada că au fost întreprinse demersurile în vederea obţinerii acestora;

- dovada constituirii capitalului social minim subscris şi vărsat, stabilit pe categorii de produse accizabile, în cuantumul prevăzut în normele metodologice;

- valoarea garanţiei nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de natura produselor accizabile ce urmează a fi realizate.

Aceste condiţii sunt în vigoare de la 01 ianuarie 2012.

Ordonanţa stabileşte faptul că antrepozitarii autorizaţi pot îndeplini aceste condiţii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei, adică până pe data de 19 decembrie 2012. Tot începând cu 01 ianuarie 2012, s-a pus condiţia deţinerii autorizaţiei de mediu pentru eliberarea autorizaţiei de antrepozit fiscal.

Observăm că ordonanţa prorogă acest termen de prezentare a autorizaţiei sau a dovezii îndeplinirii demersurilor privind obţinerea acestuia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei.

Având în vedere acest termen de prelungire  a unei perioade în care ar fi trebuit îndeplinite condiţii deja existente,  în opinia noastră este o permisiune de facto, data antrepozitelor fiscale, pentru respectarea condiţiilor de autorizare.

* Condiţiile în care se permit achiziţiile de autoturisme de către instituţiile publice:

Ordonanţa suplimentează prevederile art. 5 din O.G. nr.80/2001 privind normativele de cheltuieli pentru autorităţi şi instituţii publice. Aceste noi reglementări se aplică şi societăţilor naţionale, companiilor naţionale, societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiilor autonome.

Se interzice instituţiilor publice, societăţilor naţionale, companiilor cu capital integral sau majoritar de stat, regiilor autonome, achiziţia de autoturisme cu o capacitate cilindrică mai mare de 1600 cm cubi şi al căror preţ depăşeşte 18.000 euro inclusiv TVA.

Deoarece reglementările anterioare interziceau achiziţia oricăror autoturisme, observăm ca nu este o restrângere, ci o permisiune la cumpărarea de autoturisme, primită de autorităţile publice şi societăţile comerciale cu capital de stat sau majoritar de stat.

Prin excepţie, pot fi achiziţionate autoturisme a căror capacitate cilindrică este mai mare de 1600 cm cubi şi al căror preţ depăşeste 18.000 euro inclusiv TVA, de către instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în condiţii temeinic justificate, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu