În această lună, până pe 17 octombrie (întrucât data de 15 este zi nelucrătoare, sâmbătă), Codul fiscal prevede obligaţii privind depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării, precum şi depunerea Situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile.

■ Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat, precum şi obligaţiile în legătură cu marcarea sunt reglementate prin, secţiunea 14 şi urm. din Capitolul I al Titlului VII “Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal. Potrivit art. 20661, produsele accizabile (produse alcoolice intermediare – cu excepţiile prevăzute de Normele metodologice – şi alcoolul etilic, precum şi tutunul prelucrat) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacă acestea sunt marcate. Responsabilitatea marcării produselor accizabile, cu timbre sau banderole, revine antrepozitarilor autorizaţi, destinatarilor înregistraţi, expeditorilor înregistraţi sau importatorilor autorizaţi. Ca atare, eliberarea marcajelor, după aprobarea autorităţii competente, se face către antrepozitarii autorizaţi, către destinatarii înregistraţi şi către importatorul autorizat care importă produsele accizabile prevăzute la art. 20661.

Autorizaţia de importator se acordă de către autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute în normele metodologice.

Contravaloarea marcajelor se asigură de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcării, conform prevederilor din normele metodologice.

Normele metodologice prevăd, la pct.117.2 că antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării sunt obligaţi să prezinte lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale situaţia privind marcajele utilizate în luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 57 la Norme. În cazul banderolelor, această situaţie se va întocmi pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea.

Procentul maxim admis de marcaje distruse în procesul de marcare şi care nu pot fi recuperate pentru a fi evidenţiate este de 0,5% din numărul marcajelor utilizate. Pentru cantitatea de marcaje distruse în procesul de marcare peste limita maximă de 0,5% din numărul marcajelor utilizate, se datorează accizele aferente cantităţilor de produse care ar fi putut fi marcate. În această din urmă situaţie, acciza devine exigibilă în ultima zi a lunii în care s-a înregistrat distrugerea, iar termenul de plată al acesteia este până la data de 25 inclusiv a lunii imediat următoare.

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării vor ţine o evidenţă distinctă a marcajelor distruse, precum şi a celor deteriorate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 58. Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârşitul fiecărei zile pe un formular special, destinat pentru aceasta, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59.

În ce priveşte antrepozitarea produselor accizabile, reglementările sunt date prin Secţiunea a 7-a din acelaşi titlu al Codului fiscal unde, la art. 20621 se prevede că producţia şi transformarea produselor accizabile trebuie realizate într-un antrepozit fiscal (cu excepţiile arătate la alin.3 al articolului citat). Un antrepozit fiscal poate funcţiona numai pe baza autorizaţiei valabile, emisă de autoritatea competentă prin Comisia instituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Condiţiile de autorizare sunt detaliate prin art. 20622 şi următoarele din Codul fiscal.

■ Destinatarul înregistrat poate să-şi desfăşoare activitatea în această calitate numai în baza autorizaţiei valabile emisă de autoritatea competentă, potrivit prevederilor din normele metodologice, în care va fi înscris şi codul de accize atribuit de această autoritate. Destinatarul înregistrat nu are dreptul de a deţine sau de a expedia produse accizabile în regim suspensiv de accize. Un destinatar înregistrat trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

– să garanteze plata accizelor în condiţiile prevăzute în normele metodologice, înaintea expedierii de către antrepozitarul autorizat a produselor accizabile;

– la încheierea deplasării, să înscrie în evidenţa contabilă produsele accizabile primite în regim suspensiv de accize;

– să accepte orice control al autorităţii competente, pentru a se asigura că produsele au fost primite.

*

Colateral cu tema tratată mai sus, dar din motive de noutate legislativă, semnalăm Ordinul MFP nr.2556/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 705 din 6 octombrie a.c. privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului şi conţinutului Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, în condiţiile art. 2441 alin. (1) din Codul fiscal, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here