Mai jos găsiţi principalele repere despre regimul juridic al filialelor şi sucursalelor şi despre înregistrarea acestora, astfel cum sunt tratate în reglementările în vigoare.

• Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată (r2) în Monitorul oficial nr. 1066/2004, cu modificările şi completările ulterioare
_______

Personalitatea juridică

În reglementările privind înmatricularea societăţii, semnalăm faptul că Legea nr. 76/2012 (dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi publicată în Monitorul oficial nr. 365/2012, cu modificările şi completărie ulterioare) a instituit încadrări noi, în vigoare de la 15 februarie 2013. Astfel, filialele sunt societăţi cu personalitate juridică şi se înfiinţează în una dintre formele de societate enumerate la art. 2 şi în condiţiile prevăzute pentru acea formă. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.
Prin efectul de modificare al aceleiaşi legi, sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se înregistrează, înainte de începerea activităţii lor, în registrul comerţului din judeţul în care vor funcţiona.
Dacă sucursala este deschisă într-o localitate din acelaşi judeţ sau în aceeaşi localitate cu societatea, ea se va înregistra în acelaşi registru al comerţului, însă distinct, ca înregistrare separată.
Cât priveşte celelalte sedii secundare – agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea sedii – sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor şi se menţionează numai în cadrul înmatriculării societăţii în registrul comerţului de la sediul principal.
ATENŢIE: Nu se pot înfiinţa sedii secundare sub denumirea de filială.

Cazul societăţilor străine

Societăţile străine pot înfiinţa în România, cu respectarea legii române, filiale, precum şi sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte sedii secundare, dacă acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.

Menţionarea sucursalelor/filialelor în acte

În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.
În situaţia în care documentele sunt emise de o sucursală, acestea trebuie să menţioneze şi oficiul registrului comerţului la care a fost înregistrată respectiva sucursală şi numărul ei de înregistrare.

Administrarea societăţii în sistemul unitar: drepturi asupra bunurilor societăţii

Dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel şi sub rezerva dispoziţiilor art. 441, sub sancţiunea nulităţii, administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societăţii, numai după obţinerea aprobării adunării generale extraordinare.
Prevederile sunt aplicabile şi operaţiunilor în care una dintre părţi este soţul administratorului ori rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, al acestuia; de asemenea, dacă operaţiunea este încheiată cu o societate la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator sau director ori deţine, singură sau împreună, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu excepţia cazului în care una dintre societăţile respective este filiala celeilalte.

• Legea nr. 26/1990 republicată în Monitorul oficial nr. 49/1998, cu modificările şi completările ulterioare
_______

Înregistrarea sucursalei

Comerciantul care deschide sucursale trebuie să ceară înregistrarea acestora la oficiul registrului comerţului de la sediul fiecărei sucursale. Cererea va cuprinde:
– denumirea sucursalei, care va conţine numele/denumirea şi forma juridică a comerciantului, localitatea în care se află sediul social al acestuia, urmate de cuvântul „sucursală” şi de localitatea în care se află sediul ei social;
– sediul sucursalei;
– obiectul de activitate al sucursalei;
– hotărârea adunării generale, decizia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, prin care a fost înfiinţată sucursala;
– numele şi prenumele, locul şi data naşterii, codul numeric personal, domiciliul şi cetăţenia reprezentantului comerciantului, persoană fizică, respectiv denumirea, sediul social şi naţionalitatea reprezentantului comerciantului, persoană juridică, care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat;
– informaţii privind registrul comerţului în care este înregistrat comerciantul şi numărul de înmatriculare.
La cererea de înregistrare se ataşează următoarele:
– dovada sediului sucursalei;
– declaraţiile pe propria răspundere ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestei calităţi;
– specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să reprezinte sucursala.

Sucursalele firmelor străine, în România

Comerciantul cu sediul principal al comerţului în străinătate care deschide sucursale în România trebuie să ceară înregistrarea acestora la oficiul registrului comerţului de la sediul fiecărei sucursale. Cererea va cuprinde următoarele:
– numele/denumirea comerciantului din străinătate şi forma juridică, precum şi denumirea sucursalei, dacă este diferită de cea a comerciantului;
– registrul în care este înmatriculat comerciantul din străinătate şi numărul de înmatriculare;
– sediul social;
– obiectul de activitate al sucursalei;
– numele şi calitatea reprezentanţilor comerciantului din străinătate şi ale celor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat;
– în cazul sucursalelor societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din state care nu sunt membre ale Spaţiului Economic European, se va menţiona şi legea aplicabilă comerciantului.
La registrul comerţului de la sediul sucursalei se depun:
– actul constitutiv şi statutul comerciantului din străinătate, dacă sunt conţinute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente sau actul constitutiv actualizat, în traducere certificată;
– în cazul sucursalelor comercianţilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, documente care să ateste sediul social al comerciantului din străinătate, obiectul de activitate al acestuia şi, cel puţin anual, suma capitalului subscris, dacă aceste informaţii nu sunt incluse în documentele prevăzute la lit. a);
– un certificat, în traducere certificată, de la registrul în care este înmatriculat comerciantul din străinătate, care să ateste existenţa societăţii;
– anual, situaţia financiară a comerciantului din străinătate, aprobată, verificată şi publicată potrivit legislaţiei statului în care comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supusă aceloraşi formalităţi de publicitate prevăzute pentru situaţiile financiare ale societăţilor româneşti reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– în situaţia în care comerciantul din străinătate care deschide o sucursală în România are sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene, documentele contabile ale comerciantului din străinătate, aşa cum sunt ele întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea statului membru care guvernează comerciantul din străinătate;
– în situaţia în care comerciantul din străinătate care deschide o sucursală în România nu este guvernat de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European, documentele contabile ale agentului economic din străinătate, aşa cum sunt acestea întocmite, auditate şi publicate în conformitate cu legea din România, cu excepţia cazului în care legea care guvernează comerciantul din străinătate prevede reguli contabile echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea Europeană;
– dovada sediului sucursalei.
Dacă este cazul, la registrul comeţului se înregistrează menţiuni referitoare la:
– deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvenţă asupra comerciantului din străinătate;
– dizolvarea societăţii din străinătate, numele şi puterile lichidatorilor, finalizarea lichidării;
– închiderea sucursalei.
Dacă un comerciant cu sediul social în străinătate înfiinţează mai multe sucursale în ţară, documentele de înregistrare, precum şi cele pentru situaţiile speciale menţionate, se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea comerciantului, în registrul comerţului în care sunt înregistrate celelalte sucursale, precizându-se care este registrul prin care se asigură formalităţile de publicitate.
Formalităţile de publicitate prevăzute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul sucursalei.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here