23 Ianuarie, 2020

Despre contractul de ucenicie conform noilor prevederi legale

De dată relativ recentă, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 28.06.2019 a fost publicată HG nr. 423/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin HG nr. 855/2013 (denumite în continuare Norme metodologice), act normativ în vigoare de la data de 28.06.2019. 

Având în vedere că prin actul normativ mai sus amintit (HG nr. 423/2019) au fost aduse o serie de modificări  prevederilor legale referitoare la contractul de ucenicie, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm noutățile privind  contractul de ucenicie. 

Încheierea, elementele obligatorii, modelul-cadru  și forma  contractului de ucenicie

Contractul de ucenicie, prevăzut la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 279/2005, trebuie să conțină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clauzele prevăzute la art. 6 alin. (5) din aceeși lege[1].

Perioada de probă, prevăzută la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 279/2005[2], este inclusă în durata pentru care se încheie contractul de ucenicie.

Persoana selectată în vederea angajării ca ucenic este informată de angajator cu privire la durata perioadei de probă.

Modelul-cadru al contractului de ucenicie, prevăzut la art. 6 alin. (9) din Legea nr. 279/2005, este prezentat în anexa nr. 1 la Normele metodologice.

Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, conform art. 6 alin. (3) din Legea nr. 279/2005, și se evidențiază în registrul general de evidență a salariaților, cu mențiunea “CU”.

Reținem și că angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze ucenicului un exemplar original din contractul de ucenicie.

Potrivit art. 19 alin. 1 din Normele metodologice, pentru a încheia un contract de ucenicie, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005[3], persoana aflată în căutarea unui loc de muncă primește de la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, dispoziția de repartizare, conform anexei nr. 2 la Procedura de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Dispoziția, prevăzută la art. 19 alin. 1 din Normele metodologice, se anexează la contractul de ucenicie. 

Care sunt documentele necesare  în vederea încheierii contractului de ucenicie? 

Documentele necesare persoanelor prevăzute la art. 19 alin. (1) Normele metodologice în vederea încheierii contractului de ucenicie sunt:

a) actul de identitate, în original și în copie;

b) certificatul de naștere, în original și în copie;

c) actele de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare, în original și în copie;

d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e) dispoziția de repartizare, prevăzută la art. 19;

f) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 279/2005[4] sunt:

a) pașaportul sau, după caz, actul de identitate, în original și în copie;

b) autorizația de muncă, după caz;

c) actele de studii, recunoscute și/sau echivalate, potrivit legii, care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie, pe niveluri de calificare conform prevederilor legale în vigoare, în original și în copie;

d) certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia;

e) dispoziția de repartizare, prevăzută la art. 19;

f) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.

Actele în original pentru care se păstrează copia se restituie titularului.

Datele cu caracter personal ale ucenicilor sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. 

Ce alte informații de interes trebuie să cunoaștem referitor la contractul de ucenicie? 

Femeile aflate în situația prevăzută la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 279/2005[5] au toate drepturile și obligațiile prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care contractul de ucenicie nu încetează de drept în perioada suspendării, prin acordul părților, contractul de ucenicie poate fi prelungit conform art. 82 alin. (3) din Legea nr. 53/2003[6], republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finalizării programului de formare profesională.

În cazul în care în perioada suspendării, contractul de ucenicie încetează respectând prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare[7], furnizorul de formare profesională eliberează o adeverință din care să reiasă numărul orelor de pregătire teoretică și practică efectuate de ucenic în cadrul programului de ucenicie(art. 21 alin. 3 din Normele metodologice).

Pe baza adeverinței prevăzute la art. 21 alin. (3) din Normele metodologice, persoana care a avut calitatea de ucenic se poate înregistra la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, unde i se asigură servicii specializate, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru valorificarea orelor de pregătire teoretică și practică efectuate.

Ucenicilor care au vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă. 

Când poate înceta contractul de ucenicie? 

Contractul de ucenicie poate înceta pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Subliniem faptul că, în cazul în care contractul de ucenicie încetează pe durata perioadei de probă, la sfârșitul acestei perioade sau după expirarea perioadei de probă, dar înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, ucenicul beneficiază pentru perioada lucrată de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute de legislația muncii, de contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și de contractul de ucenicie.


[1] Art. 6 alin. (5) din Legea nr. 279/2005: Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde și următoarele clauze referitoare la:

                a) denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul;

                b) denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;

                c) numele coordonatorului de ucenicie și calificarea acestuia;

                d) locul/locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională;

                e) durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă;

                f) obligațiile suplimentare ale angajatorului;

                g) obligaiile ucenicului;

                h) alte clauze, potrivit legii.

[2] Art. 9 alin. (2) din Legea nr. 279/2005:Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare.

[3] Art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005: Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

      a) face demersuri pentru a-și găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condițiile legii(…);

[4] Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 279/2005: Se pot încadra în muncă în calitate de ucenici și următoarele categorii:

      a) cetățenii străini, precum și apatrizii care au obținut permis de muncă în România, conform reglementărilor legale în vigoare;

      b) cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European și membrii de familie ai acestora.

[5] Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 279/2005:Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de muncă.

[6] Art. 82 alin. (3) din Legea nr. 53/2003:Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83, și după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

[7] Art. 49 alin. (5) din Legea nr. 53/2003: De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.


Ai nevoie de H.G. nr. 423/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu