ACTUALIZARE (6 noi.): Rezultatele finale ale concursului pot fi consultate AICI.
__________
Regulamentul de desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor de inspectori antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 573/2013.
Prin inspector antifraudă se înţelege funcţia publică specifică de execuţie de inspector antifraudă şi funcţia publică specifică de conducere de inspector-şef antifraudă.

La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 şi la art. 4 alin. (7) din OUG nr. 74/2013.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 677/2013, concursul/examenul constă în trei etape:

• selecţia dosarelor de înscriere;
• proba scrisă;
• interviul.
Anunţul referitor la organizarea concursului va fi publicat în Partea a III-a a Monitorului Oficial, într-un cotidian de largă circulaţie şi pe site-ul şi la sediul ANAF-ului cu cel puţin 30 de zile înainte de data probei scrise.

DOSARUL DE CONCURS ŞI SELECŢIA

Dosarul de concurs va trebui să conţină următoarele documente:
• cererea de înscriere privind participarea la concurs;
• actul de identitate (copie);
• certificatul de căsătorie sau alte acte (în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate) (copie);
• diploma de licenţă sau echivalent (copie);
• carnetul de muncă sau adeverinţa doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz (copie);
• cazierul judiciar;
• adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult trei luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• o declaraţie pe propria răspundere;
• CV-ul (modelul comun european).
• documentele care atestă promovarea evaluărilor psihologice complexe şi promovarea evaluărilor de integritate, eliberate cu cel mult trei luni anterior desfăşurării concursului.
Copiile trebuie să fie legalizate sau însoţite de actele originale, iar dosarele vor fi depuse în termen de 15 zile de la publicarea anunţului de concurs/examen.
În termen de cinci zile lucrătoare după încheierea termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare şi evaluare va efectua selecţia dosarelor candidaţilor.
Apoi, secretarul raportor va afişa rezultatul selecţiei dosarelor la avizierul instituţiei şi pe site-ul acesteia.

PROBA SCRISĂ

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste grilă (pe baza bibliografiei stabilite).
Această probă are drept scop testarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării funcţiei publice pentru care se organizează concursul.
Comisia de concurs va stabili durata probei în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor. Aceasta nu va putea depăşi trei ore.
După afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi vor avea două zile lucrătoare la dispoziţie pentru a formula contestaţii.

INTERVIUL

Interviurile vor fi susţinute în faţa membrilor comisiilor de examinare şi evaluare. La acestea vor participa doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă.

Scopul interviului este testarea abilităţilor impuse de funcţie, a aptitudinilor şi cunoştinţelor profesionale ale candidaţilor.

Interviurile se vor susţine într-un termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă.

ALTE PREVEDERI

Rezultatele finale ale concursului/examenului vor fi afişate în termen de maximum trei zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor din etapa interviului.
Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să treacă cu succes de proba scrisă şi de interviu şi să aibă cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post.
Propunerile de numire a candidaţilor declaraţi admişi la concurs vor fi înaintate de preşedintele comisiei de concurs preşedintelui Agenţiei (în cel mult trei zile lucrătoare de la afişarea rezulatelor finale).
Apoi, în cel mult 15 zile calendaristice de la data primirii propunerilor de numire, candidaţii admişi vor fi numiţi în funcţiile publice pentru care au candidat.
 

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here