În articole anterioare, prezentând aspecte ce țin de adunarea generală a asociațiilor de proprietari și de administrarea condominiilor, semnalam faptul că, de aproape un an avem o nouă lege privind asociațiile de proprietari, lege ce a abrogat Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari[1], Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari[2], precum și orice alte prevederi contrare; astfel, la data de 28.09.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor (denumită în continuare Legea nr. 196/2018[3]).

Având în vedere faptul că prin actul normativ mai sus indicat s-au adus o serie de modificări legislației privind asociațiile de proprietari, în prezentul articol ne-am propus să prezentăm aspectele vizând comitetul executiv. 

Cum sunt desemnați membrii comitetul executiv și care este componența acestuia? 

Alături de adunarea generală, președintele și cenzorul sau comisia de cenzori, comitetul executiv, face parte dintre organele asociației de proprietari.

Membrii comitetului executiv sunt desemnați de către adunarea generală a asociației de proprietari, dintre membrii asociației de proprietari.

Comitetul executiv este format din președintele asociației și un număr par de membri, nu mai mare de patru, astfel încât numărul membrilor comitetului executiv nu poate fi mai mare de cinci.

Reținem că, în cazul în care o persoană juridică, proprietară a unei locuințe sau a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință din cadrul condominiului, este aleasă ca membru al comitetului executiv, aceasta este reprezentată în comitetul executiv de un reprezentant care are o împuternicire scrisă și semnată de către aceasta.

În cazurile prevăzute la art. 46 alin. (4) din Legea nr. 196/2018[4], președintele asociației de proprietari preia toate atribuțiile și răspunderile comitetului executiv.

Important de reținut este faptul că administratorul, reprezentantul/reprezentanții administratorului, soțul/soția, ascendenții, descendenții săi, precum și cenzorul sau membrii comisiei de cenzori, chiar dacă sunt proprietari, nu pot fi membri ai comitetului executiv al asociației de proprietari. 

Ce se întâmplă în cazul unei schimbări sau demisii în cadrul comitetului executiv al asociației de proprietari? 

În cazul schimbării sau demisiei comitetului executiv al asociației de proprietari, vechiul comitet executiv este obligat să transmită noului comitet executiv, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de președintele asociației de proprietari și de către cenzor/comisia de cenzori, într-un termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, toate documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare și în folosință.

În cazul schimbării sau demisiei unui membru al comitetului executiv al asociației de proprietari, acesta este obligat să transmită, în termen de 5 zile de la încetarea mandatului său, celorlalți membri ai comitetului executiv, în baza unui proces-verbal de predare-primire vizat de președintele asociației de proprietari și de către cenzor/comisia de cenzori, toate documentele și bunurile asociației pe care le-a avut în administrare sau în folosință.

Reținem și faptul că, în cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asociației de proprietari, membrul demisionar își exercită toate atribuțiile și răspunderile până la data alegerii unui nou membru al comitetului executiv în locul acestuia. 

Ce trebuie să cunoaștem referitor la atribuțiile comitetului executiv al asociației de proprietari?

 Potrivit legiuitorului, comitetul executiv are următoarele atribuții:

a) convoacă adunarea generală a asociației de proprietari cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar;

b) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și urmărește respectarea prevederilor legale, a statutului, a acordului de asociere și a regulamentului condominiului;

c) emite, dacă este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și pentru respectarea prevederilor legale, a statutului și a acordului de asociere, precum și alte decizii ce privesc activitatea asociației de proprietari;

d) propune spre adoptare adunării generale proiectul de regulament al condominiului, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi;

e) întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și pregătește desfășurarea adunărilor generale;

f) stabilește condițiile privind folosirea, întreținerea, repararea, înlocuirea și modificarea părților proprietății comune, conform prevederilor legale;

g) ia măsuri pentru recalcularea cotelor-părți indivize rezultate în urma modificării suprafețelor utile ale locuințelor sau spațiilor cu altă destinație din condominiu;

h) întocmește și propune adunării generale planuri de măsuri și activități și urmărește realizarea lor;

i) supraveghează desfășurarea tuturor activităților din cadrul asociației de proprietari, inclusiv situația încasărilor și plăților lunare;

j) stabilește programul de încasări al asociației de proprietari;

k) își asumă obligații, în baza hotărârii adunării generale, în numele proprietarilor membri ai asociației de proprietari, în ceea ce privește administrarea condominiului, luând toate măsurile legale necesare;

l) este consultat în legătură cu toate activitățile care implică asociația de proprietari;

m) asigură urmărirea comportării în timp a construcției, pe toată durata de existență a acesteia;

n) gestionează situațiile excepționale și de criză;

o) urmărește recuperarea eventualelor creanțe ale asociației;

p) gestionează, conform hotărârilor adunării generale, derularea creditelor obținute pentru consolidare, reabilitare termică, creșterea calității ambiental-arhitecturale a condominiului și alte lucrări;

q) propune sistemul propriu de penalizări ale asociației de proprietari pentru restanțele afișate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociației, în conformitate cu art. 77 și cu prevederile legale în vigoare;

r) notifică instituțiilor publice abilitate cazurile în care există suspiciuni de încălcare a prevederilor legale în vigoare;

s) ține evidența și răspunde de păstrarea în bune condiții a arhivei documentelor financiar-contabile ale asociației de proprietari;

ș) propune adunării generale cuantumul indemnizațiilor, precum și numărul și funcțiile personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadrul asociației de proprietari pentru buna administrare, gestionare și funcționare a condominiului, în limita bugetului de venituri și cheltuieli;

t) exercită alte atribuții legale, care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale. 

Ce trebuie să cunoaștem referitor la activitatea comitetului executiv al asociației de proprietari? 

Comitetul executiv avizează toate documentele asociației de proprietari, corespondența și registrele privind gestiunea administratorului.

În ceea ce privesc ședințele comitetului executiv reținem că acestea se țin cel puțin o dată pe lună și se convoacă, pe bază de tabel convocator, de președintele asociației de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru ședință.

Deciziile comitetului executiv se consemnează în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari și se semnează de toți membrii prezenți, precum și de către cenzor/comisia de cenzori și se afișează la avizier în termen de maximum 7 zile de la data ședinței comitetului executiv.


[1] Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/23.07.2007 și, ulterior, a fost supusă mai multor modificări și completări.

[2] Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/18.01.2008.

[3] Legea nr. 196/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 660/30.07.2018 și a intrat în vigoare la data de 28.09.2018; de dată recentă legea respectivă a fost modificată prin OG nr. 21/2019.

[4] Art. 46 alin. 4 din Legea nr. 196/2018: La asociațiile de proprietari din condominiile care cuprind maximum 10 unități de proprietate imobiliară, dacă adunarea generală hotărăște în acest sens, președintele asociației de proprietari poate îndeplini și funcția de administrator și se constituie următoarele organe: a) adunarea generală; b) președintele; c) cenzorul.

Ai nevoie de Legea nr. 196/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

2 COMENTARII

  1. Buna ziua! In blocul in care locuiesc, in afara de presedintele de bloc nu exista comitet de bloc. Este posibil? Cel putin asta ni se raspunde daca propunem reparatii: ca nu avem comitet care sa semneze pentru ele. Daca intr-adevar nu exista si este legal nevoie de un comitet, unde putem semnala aceasta situatie? Va multumesc anticipat.

  2. Bună ziua!In blocul în care locuiesc un proprietar și-a instalat centrala termica fără să aibă proces verbal de debransare,asociația ia reținut cotele de căldură în baza facturi emise de radet iar acesta refuză să plătească cotele de întreținere.Intrebarea mea este poate fi dat în judecată acest proprietar pentru restantele la intretinere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here