Congresul Avocaţilor a adoptat Hotărârea nr.15 din 11.06.2011, publicată în Monitorul oficial nr. 658 din 15.09.2011 şi care se referă la modificarea şi completarea statului profesiei de avocat.

Reţinem, din această hotărâre, câteva referiri la asistenţa judiciară, astfel:

● Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă, este lovită de nulitate absolută.

● Prin asistenţă judiciară se înţelege asistenţa juridică acordată prin avocat. Barourile asigură asistenţă judiciară:

– în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală sau potrivit dispoziţiilor din legi speciale sau în orice altă situaţie în care organul judiciar consideră necesară desemnarea unui apărător din oficiu;

– în orice alte cauze decât cele penale, ca modalitate de acordare a ajutorului public judiciar, în condiţiile legii;

– la solicitarea organelor administraţiei publice locale.

În cazuri de excepţie, dacă persoana este lipsită de mijloace materiale, iar drepturile ei ar fi prejudiciate prin întârziere, decanul baroului poate aproba acordarea de asistenţă judiciară gratuită.

● Ca formă a ajutorului public judiciar, asistenţa prin avocat cuprinde:

– asistenţa extrajudiciară, care include acordarea de consultaţii în vederea iniţierii sau soluţionării unui litigiu pentru care legea prevede acordarea ajutorului public judiciar sau, după caz, în vederea iniţierii unei proceduri judiciare, arbitrale ori administrativ-jurisdicţionale în cazurile prevăzute de lege şi prin pregătirea şi întocmirea documentelor pentru iniţierea unei proceduri judiciare, inclusiv a unei proceduri prealabile obligatorii sau facultative, după caz;

– asigurarea reprezentării şi asistenţei procesuale în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, în condiţiile legii.

În cazul în care a fost încuviinţată cererea de ajutor public judiciar sub forma asistenţei prin avocat, cererea împreună cu încheierea de încuviinţare se trimit de îndată decanului baroului din circumscripţia acelei instanţe. În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii de încuviinţare a cererii de ajutor public judiciar, decanul baroului va desemna un avocat înscris în Registrul de asistenţă judiciară pentru a asigura asistenţa prin avocat solicitată.

În toate cazurile, beneficiarul ajutorului public judiciar poate solicita el însuşi desemnarea unui anumit avocat, cu consimţământul acestuia, în condiţiile legii.

Avocatul desemnat să acorde asistenţa juridică conform art. 1552 alin. (2) poate refuza exercitarea mandatului primit numai în caz de conflict de interese sau pentru alte motive justificate. Refuzul nejustificat al avocatului desemnat de a acorda asistenţă judiciară constituie abatere disciplinară. Beneficiarul care în mod nejustificat refuză sau renunţă la serviciile avocatului desemnat pierde ajutorul public judiciar acordat, fără a mai avea dreptul la o nouă cerere de ajutor public judiciar în cauza respectivă.

Decanului baroului îi revine competenţa de a aprecia asupra caracterului justificat sau nejustificat al refuzului ori renunţării.

Avocatul care acordă asistenţă judiciară nu are dreptul să primească de la beneficiar niciun fel de sume de bani ori alte recompense, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here