Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Acordul integrat de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare.

Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament. Procedura EIA este cerută de Directiva Consiliului 85/337/EEC privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, amendată de Directiva Consiliului 97/11/EC şi de Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2003/35/CE de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul si de modificare a Directivelor Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie, aşa numită Directivă EIA.

Obţinerea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

Activităţile şi/sau instalaţiile cu impact asupra mediului, precum şi proiectele de investiţii noi sau modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente lor, sunt încadrate după impactul acestora asupra mediului, astfel:

* activităţi cu impact nesemnificativ, pentru care nu se emite acord de mediu;

* activităţi cu impact redus asupra mediului, pentru care se emit doar autorizaţii de mediu, iar proiectele aferente acestor activităţi, care vizează investiţii noi sau modificarea celor existente, inclusiv prin dezafectarea acestora, sunt supuse unei proceduri simplificate de avizare de mediu pentru obţinerea acordului unic:

– crescătorii pentru piscicultură intensivă,

– ambalarea şi conservarea produselor animale şi vegetale,

– proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

* activităţi şi/sau instalaţii cu impact semnificativ asupra mediului, pentru care se emit acorduri de mediu sau, după caz, acorduri integrate de mediu:

– instalaţii pentru creşterea intensiva a porcilor, cu o capacitate cel puţin egală cu 750 locuri pentru scroafe şi 2000 locuri pentru creşterea porcilor mai mari de 30 kg;

– defrişarea suprafeţelor mai mari de 10 ha;

– centrale nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora, sau reactoare;

– construirea aeroporturilor dotate cu o pistă principală lungă de cel puţin 2.100 m;

– construirea drumurilor noi cu cel puţin 4 benzi, în cazul în care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgită a acestora este de cel puţin 10 km lungime continuă.

Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a acordului de mediu sunt prevăzute în H.G. 445/2009 şi Ordinul MMP nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform Ordinul MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Etapele din procedura de reglementare se desfăşoară conform Ordinului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

În cazul în care proiectele supuse evaluării impactului asupra mediului au impact transfrontier, se aplică prevederile Convenţiei Espoo, ratificată prin Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, iar procedura de reglementare se desfăşoară conform prevederilor Ordinului nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră.

Actele necesare pentru solicitarea acordului de mediu:

– cerere pentru eliberarea acordului de mediu;

– certificatul de urbanism emis in condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (copie);

– plan de situaţie, anexă la certificatul de urbanism (copie);

– plan de încadrare în zonă (copie);

– dovada plăţii tarifului aferent, conform Ordinului MMDD nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare;

– memoriu de prezentare (daca se ia decizia demarării evaluării impactului asupra mediului).

Pentru proiectele care intra sub incidenţa prevederilor art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare, memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată, precum şi coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinţa geografică, în sistem de proiecţie naţionala Stereo 1970.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIA) constă în:

– parcurgerea etapelor ce au ca obiect stabilirea necesităţii supunerii unui proiect evaluării impactului asupra mediului;

– evaluarea impactului asupra mediului;

– consultarea publicului si a autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului;

– luarea în considerare a raportului evaluării impactului asupra mediului şi a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional;

– luarea deciziei de emitere/respingere a acordului de mediu;

– asigurarea informării asupra deciziei luate.

Acordul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acordului de mediu sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menţinerea acordului de mediu sau necesitatea revizuirii acestuia, informând titularul cu privire la această decizie.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here