Potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, angajatorii au obligaţia de a comunica asigurătorului accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul asiguraţilor.

Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoştinţă despre accident.

Obligaţia privind comunicarea revine şi persoanelor asigurate cum ar fi:

  • asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;
  • comanditaţi, administratori sau manageri;
  • membri ai asociaţiei familiale;
  • persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
  • persoane angajate în instituţii internaţionale;
  • proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere;
  • persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier;
  • membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;
  • alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menţionate anterior.
  • urmaşilor acestora, în cazul în care accidentul de muncă s-a soldat cu decesul asiguratului.

În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singură persoană, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute, comunicate de Institutul Naţional de Statistică.

Cererea pentru obţinerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul asigurătorului, însoţită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi.

Admiterea sau respingerea cererii se face prin decizie emisă de asigurător în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii.

Decizia se comunică în scris solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii ei.

Plata despăgubirii în caz de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei .

După efectuarea plăţii despăgubirii în caz de deces, asigurătorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de deces original menţiunea “ACHITAT DESPĂGUBIRE ÎN CAZ DE DECES CONFORM LEGII Nr. 346/2002”, data, semnătura şi ştampila.

Casa teritorială de pensii pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul va acorda despăgubirea, urmând să efectueze decontarea acesteia cu casa teritorială de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională, după caz.

Pentru efectuarea decontării, casa teritorială de pensie care a efectuat plata va transmite casei teritoriale de pensii care a înregistrat accidentul de muncă/boala profesională dosarul în copie, pe care se va menţiona «CONFORM CU ORIGINALUL», după caz.

Ai nevoie de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here