19 Ianuarie, 2020

Deșeurile electrice şi electronice

Un operator economic consideră că există o vădită disproporție între contravenție și sancțiunea aplicată, în cuantum de 40.000 lei, pentru fapta de a nu informa cumpărătorii în momentul vânzării de echipamente electrice și electronice (EEE) cu privire la costurile colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului, prin evidențierea separată a acestor costuri. 

Tribunalul Mehedinți a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Excepția a fost ridicată de Societatea A.T. – S.R.L. cu prilejul soluționării apelului într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva unui proces-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții. 

Motivare

În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține, în esență, că prevederile legale criticate sunt neconstituționale, deoarece există o vădită disproporție între fapta contravențională și sancțiunea aplicată, în cuantum de 40.000 lei. Consideră că fapta contravențională de a nu informa cumpărătorii în momentul vânzării de echipamente electrice și electronice (EEE) cu privire la costurile colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului, prin evidențierea separată a acestor costuri, nu prezintă un grad de pericol social sporit, care să justifice aplicarea unei sancțiuni contravenționale într-un cuantum de minimum 40.000 lei. Și în situația în care distribuitorii nu ar fi respectat obligația de informare a cumpărătorilor cu privire la costurile colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului, acest cost este inclus în prețul final al produsului, cumpărătorii nefiind prejudiciați și nici puși în situația de a achita o sumă în plus față de prețul prezentat. De altfel, o astfel de amendă contravențională poate duce chiar la închiderea operatorului economic sancționat contravențional. 

Reglementările atacate

Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 43 alin. (1) lit. c) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care au următorul cuprins:

“Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

(…)

c) cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei:

(…);

3. nerespectarea prevederilor art. 34 alin. (1), (3) și (5);”.

Prevederile art. 34 alin. (1), (3) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, la care normele legale criticate fac trimitere, au următorul cuprins:

“(1) Producătorii și distribuitorii sunt obligați să informeze cumpărătorii, în momentul vânzării de EEE, cu privire la costurile colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului, prin evidențierea separată a acestor costuri.

(…)

(3) Producătorii trebuie să furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare informațiile necesare în legătură cu:

a) obligația de a colecta separat DEEE și de a nu elimina DEEE împreună cu deșeurile municipale nesortate;

b) sistemele de predare și colectare puse la dispoziția lor, încurajând coordonarea informațiilor despre centrele de colectare existente, indiferent de producătorii sau alți operatori care le-au înființat;

c) rolul utilizatorilor de EEE din gospodăriile particulare în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a DEEE;

d) potențialele efecte nocive asupra mediului și sănătății umane ca urmare a prezenței substanțelor periculoase în EEE;

e) semnificația simbolului din anexa nr. 10.

(…)

(5) În scopul reducerii la minimum a eliminării DEEE ca deșeuri municipale nesortate și pentru a facilita colectarea lor separată, producătorii sunt obligați să marcheze în mod corespunzător cu simbolul prevăzut în anexa nr. 10 echipamentele electrice și electronice introduse pe piață.” 

Considerente şi soluţia Curţii Constituţionale

CCR a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate, pentru considerente din care reţinem pe cele de mai jos.

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 reprezintă o transpunere în dreptul intern a celor prevăzute în Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), iar dispozițiile legale supuse controlului de constituționalitate dau expresie normelor art. 22 din directivă, potrivit cărora “Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.

- Reglementarea răspunderii contravenționale și a sancțiunilor cu caracter administrativ este de competența legiuitorului și ține de politica statului, care, în scopul prevenirii săvârșirii faptelor de natură contravențională, impune sancțiuni disuasive.

- Stabilirea unor contravenții în sarcina producătorilor și distribuitorilor de EEE care nu respectă prevederile legale în materia deșeurilor de echipamente electrice și electronice are ca scop, astfel cum este reținut și în Nota de fundamentare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015, “reducerea deșeurilor” în vederea “atingerii nivelului necesar de protecție a sănătății umane și a mediului pe întreg teritoriul țării“, în acord cu dispozițiile constituționale ale art. 34 alin. (2), potrivit căruia “Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice“, și ale art. 35 alin. (2), în conformitate cu care statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea dreptului oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic. Se asigură astfel un just echilibru între interesul general și imperativele apărării drepturilor fundamentale ale individului.

- Dreptul de proprietate privată nu este un drept absolut, așa încât conținutul și limitele acestuia sunt stabilite de lege. De altfel, în susținerea acestei concepții, și alin. (7) al aceluiași articol obligă proprietarul “la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului“, îi revin. Așa fiind, nu se poate susține că prin instituirea unei sancțiuni contravenționale în sarcina persoanelor fizice ori juridice se aduce atingere dreptului de proprietate, chiar dacă în mod automat executarea contravenției înseamnă diminuarea patrimoniului.

- Stabilirea unor amenzi nu are semnificația unui transfer de proprietate care să încalce Constituția, ci este consecința săvârșirii unor fapte ilegale sancționate de lege, în cuantumul apreciat de legiuitor în funcție de gravitatea și frecvența faptelor respective.

- Referitor la critica privitoare la pretinsa disproporție între sancțiunile prevăzute de prevederile legale criticate și cele instituite prin acte normative, care reglementează în alte domenii decât cel privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), Curtea reține că stabilirea unor asemenea sancțiuni reprezintă o opțiune a legiuitorului, justificată de obiectivul atingerii unui grad maxim de eficiență a responsabilității producătorilor și distribuitorilor de EEE, în vederea reducerii deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

- Accesul liber la o activitate economică nu exclude, ci, dimpotrivă, implică stabilirea unor limite de exercitare a libertății economice, prin interzicerea faptelor ilicite, prejudiciabile pentru societate sau pentru alte persoane. Libertatea economică nu este absolută, ci trebuie exercitată în condițiile legii.

- Referitor la susținerea privind încălcarea dispozițiilor art. 56 alin. (2) din Constituție privind “așezarea justă a sarcinilor fiscale“, Curtea reține că amenda reglementată prin textul de lege criticat reprezintă o sancțiune administrativă, care constă în transferul silit al dreptului de proprietate asupra unor sume, din patrimoniul persoanei care a săvârșit fapta prevăzută de legea contravențională în patrimoniul statului, fără a avea natura juridică a unei contribuții financiare.

Decizia nr. 717/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 158 din 27 februarie 2019 (extrase).

Ai nevoie de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu