Pe ordinea de zi pentru şedinţele Camerei Deputaţilor de astăzi, 23 aprilie 2013, s-a aflat şi Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Pentru ca prevederile ordonanţei de urgenţă, respectiv modificările la Legea audiovizualului să intre în vigoare, este necesară aprobarea prin lege a OUG nr. 25/2013.

* Ce se întâmplă astăzi cu proiectul de lege?

Conform procesului legislativ, proiectul urma să primească în cursul acestei zile avizul de la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci.

De asemenea, se aşteapta raportul de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

UPDATE (16:14)

Conform înregistrărilor votului electronic din cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor, proiectul de lege a fost adoptat cu 221 voturi „pentru”, 61 „împotrivă” şi 8 abţineri. Din acest punct, proiectul va fi înaintat către Senat.

De asemenea, a fost primit şi Raportul din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă care prevede aprobarea proiectului de act normativ, cu amendamente.

Data la care se împlinește termenul constituțional pentru dezbatere si vot final este stabilită pentru 11 mai 2013. Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată.

* Ce prevede Ordonanţa de urgenţă? Ordine în achiziţionarea publicităţii televizate

Prin OUG nr. 25/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 208 din 12 aprilie 2013, se prevede în primul rând, introducerea unui nou articol referitor la achiziţionarea publicităţii televizate.

Astfel, orice achiziţionare de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii televizate.

De asemenea, orice oferte de preţ pentru achiziţionarea publicităţii televizate, prezentate de intermediari beneficiarilor finali ai publicităţii televizate, vor fi în mod obligatoriu confirmate în prealabil în scris cu radiodifuzorul. În scopul obţinerii acestei confirmări, intermediarii vor prezenta radiodifuzorilor mandatele scrise acordate de beneficiarii finali ai publicităţii televizate pentru care solicită ofertele de preţ.

Obiectul achiziţionării va fi plătit direct de către beneficiarul final al publicităţii televizate radiodifuzorului, în baza facturii ce va fi emisă de radiodifuzor către beneficiarul final al publicităţii televizate. Orice rabat sau avantaj tarifar, indiferent de natura acestuia, acordat de către radiodifuzor, trebuie să figureze pe factura emisă beneficiarului final al publicităţii televizate. 

Totodată, intermediarii prevăzuţi nu pot să primească altă plată sau contraprestaţie decât cea care le este plătită de către beneficiarul final al publicităţii televizate în vederea remunerării serviciilor prestate şi nici vreun avantaj material, indiferent de natura acestuia, din partea radiodifuzorului. 

Orice act juridic încheiat cu încălcarea acestor dispoziţii este nul. 

audiov1
Sursa foto: Lege5.ro

* Solicitarea şi acordarea licenţei audiovizuale

Completări semnificative sunt aduse şi în ceea ce priveşte solicitarea şi acordarea licenţei audiovizuale.

Astfel, solicitanţii unei licenţe audiovizuale au obligaţia să depună declaraţii notariale, emise la momentul solicitării, prin care societatea comercială care solicită acordarea licenţei, precum şi fiecare asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acţionar direct ori indirect la alte societăţi comerciale de comunicaţie audiovizuală, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora. 

Aceştia sunt obligaţi şi să depună certificate fiscale din care să rezulte că, la data solicitării licenţei audiovizuale, societatea care solicită acordarea licenţei nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat. 

Prin excepţie de la aceste prevederi, se poate acorda sau modifica licenţa în cazul în care societatea înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, dar beneficiază de înlesniri sau reeşalonări la plata acestora. În această situaţie, societatea este obligată să depună dovada acordării acestor facilităţi. 

* Noi condiţii privind cedarea licenţei audiovizuale către un terţ

În ceea ce priveşte cedarea licenţei audiovizuale către un terţ, sunt introduse următoarele obligaţii:

– cedarea nu se poate realiza mai devreme de un an de la data intrării în difuzare;

– cedarea se realizează cu prezentarea certificatelor fiscale din care să rezulte că, la data solicitării acordului Consiliului pentru cedarea licenţei, nici societatea titulară cedentă a licenţei şi nici societatea cesionară nu înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat.

În forma actuală a Legii audiovizualului se precizează doar faptul că licenţa audiovizuală poate fi cedată către un terţ numai cu acordul Consiliului şi cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă.

audiov2
Sursa foto: Lege5.ro

* De ce sunt necesare aceste aceste modificări?

Potrivit OUG nr. 25/2013, aspectele care stau la baza necesităţii adoptării unor astfel de prevederi includ:

combaterea corupţiei manifestate la nivelul achiziţiei de spaţiu publicitar media, precum şi a sistemelor netransparente şi anticoncurenţiale în acest domeniu, care afectează în egală măsură activitatea staţiilor tv şi dreptul publicului la informaţii corecte şi de calitate;

stabilirea unor reguli clare de acces al titularilor la deţinerea unei licenţe audiovizuale, eliminând operatorii economici care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat.

OUG nr. 25/2013 şi Legea audiovizualului nr.504/2002 pot fi consultate pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa: Camera Deputaţilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here