Un nou avantaj pentru societăţile autorizate AEO.

Pentru prima dată în România, statutul de Operator Economic Autorizat (AEO) acordat de către autoritatea vamală este recunoscut şi de către autorităţile care controlează produsele cu dublă utilizare (Departamentul de Control al Exporturilor – ANCEX).

Astfel, începând cu luna iulie, statutul de AEO se acceptă ca dovadă a implementării unui sistem de control intern pentru evaluarea riscurilor, în cazul solicitării de licenţă pentru servicii de intermediere a produselor cu dublă utilizare.

Legislaţia europeană adaugă, astfel, încă un punct pe lista beneficiilor de care beneficiază un operator economic autorizat, prin calitatea de partener de încredere al autorităţii vamale.

Printre facilităţile oferite operatorilor economic autorizaţi la nivel european se numără accesul la simplificări vamale, mai puţine controale fizice, notificarea în avans, alegerea locaţiei de control fizic etc.

„Legislaţia comunitară impune ca regulă obţinerea de negaţii/ autorizaţii pentru exportul/ livrarea intracomunitară de produse cu dublă utilizare. Ultimele modificări în domeniu permit simplificarea acestor formalităţi, generând adevărate economii de timp şi resurse”, subliniază Mihai Petre, Senior Manager Vamă şi Comerţ Internaţional în cadrul Deloitte România.

Categoria produselor cu dublă utilizare include atât produsele destinate utilizării în scop civil şi militar, cât şi produsele susceptibile a avea o utilizare militară.

Printre produsele cu dublă utilizare pentru care este necesară obținerea unei autorizaţii/negaţii din partea ANCEX se numără: ţevi de oţel pentru industria petrolieră de o anumită calitate, calculatoare sau software cu anumite performanţe, componente electronice sau mecanice din industria auto, virusuri folosite în obţinerea de vaccinuri, produse chimice vândute la scară industrială, maşini-unelte (ex. schimbătoare de căldură, strunguri).

Societăţile din România trebuie să aibă în vedere faptul că, pe lângă exportul şi livrarea intracomunitară, sunt supuse regimului de control al bunurilor cu dublă utilizare şi alte operaţiuni cum sunt serviciile de intermediere, transmiterea de software prin mijloace electronice şi tranzitul.

„Astfel, cumpărarea de produse cu dublă utilizare din ţări terţe (de exemplu, Statele Unite) în vederea vânzării către o altă ţară terţă (Canada) este considerată serviciu de intermediere şi necesită obţinerea unei licenţe, chiar dacă aceste produse nu tranzitează fizic România vsau comunitatea europeană”, exemplifică Mihai Petre.

Pentru a simplifica aceste formalităţi, Uniunea Europeană emite autorizaţii generale de export. Aceste autorizaţii generale sunt aplicabile exporturilor de anumite produse către anumite ţări de destinaţie şi sunt disponibile tuturor exportatorilor care îndeplinesc condiţiile din respectiva autorizaţie. În total, sunt valabile 6 astfel de autorizaţii generale, din care 5 au fost emise în luna decembrie anul trecut.

Dacă, spre exemplu, o societate exportă aliaje metalice de o anumită calitate către Canada şi Statele Unite, nu mai este obligată să obţină o autorizaţie individuală, putând utiliza autorizaţia EU001 emisă de către Uniunea Europeană.

„Pentru o companie este foarte important să stabilească în ce măsură legislaţia de control al exporturilor îi afectează activitatea, ce simplificări îi sunt oferite şi cum poate beneficia de acestea. Companiile nu trebuie să uite că exportul de produse cu dublă utilizare efectuat fără licenţă este considerat infracţiune şi pedepsit ca atare de legislaţia din România”, concluzionează Mihai Petre.

*

Cadru legal

Operator economic autorizat

În România, prin Ordinul ANAF nr. 9647/2007 (publicat în M.Of. nr. 875/2007, cu rectificarea din M.Of. nr. 33/2008), în vigoare de la 1 ianuarie 2008, au fost aprobate Normele tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat.

Ordinul a fost emis având în vedere prevederile art. 5a din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, prevederile titlului II a – Operatori economici autorizaţi din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 663 şi 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Potrivit Normelor, statutul de operator economic autorizat poate fi solicitat de operatorii economici definiţi la art. 1 pct. 12 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.

Statutul de operator economic autorizat se atestă prin emiterea unuia dintre certificatele prevăzute la art. 14a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările ulterioare. Certificatele de operator economic autorizat, denumite în continuare certificate AEO, sunt codificate astfel:

– AEOC – certificat AEO pentru simplificări vamale;

– AEOS – certificat AEO pentru securitate şi siguranţă;

– AEOF – certificat AEO pentru simplificări vamale, securitate şi siguranţă.

Statutul de operator economic autorizat este acordat operatorilor economici la solicitarea acestora, prin depunerea unei cereri înaintate autorităţii vamale.

Produse cu dublă utilizare

Regimul de control al produselor cu dublă utilizare a fost aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2010 (M.Of. nr. 892/2010), aprobată – cu modificări – prin Legea nr. 197/2011 (M. Of. nr. 795/2011) şi cu modificările aduse recent prin Ordonanţa de urgenţă nr. 12/2012, publicată în Monitorul oficial nr. 256/2012.

În aplicarea ordonanţei, a fost emis Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 914/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice, publicate în Monitorul oficial nr. 462 din 9 iulie a.c.

Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2010 a fost dată având în vedere Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, al transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009 şi intrat în vigoare la data de 27 august 2009, prevederile fiind direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Se supun regimului de control prevăzut de ordonanţa de urgenţă şi în conformitate cu Regulamentul următoarele operaţiuni cu produse cu dublă utilizare:

 exportul, în regim vamal definitiv sau suspensiv, inclusiv transmiterea de produse software sau tehnologie prin mijloace electronice, prin fax ori telefon unor persoane sau parteneri din afara Uniunii Europene;

 transferul în interiorul Uniunii;

 serviciile de intermediere;

 tranzitul;

 asistenţa tehnică.

Se supun regimului de control destinaţia şi utilizarea finală ale produselor cu dublă utilizare, precum şi sursele potenţiale de export ale produselor cu dublă utilizare create ca urmare a unor activităţi de cercetare, dezvoltare, producere.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here