În condiţiile în care se discută despre o viitoare impunere pe venit global (vezi aici), cu deduceri pe această bază, în materialul de mai jos punctăm reperele actuale din Codul fiscal cu privire la deducerea personală. 

În ceea ce priveşte IVG (impozitul pe venitul global pe gospodărie), reamintim faptul că, potrivit declaraţiilor ministrului Muncii, în funcţie de nivelul veniturilor unei gospodării, Guvernul va acorda diverse deduceri fiscale din baza de impozitare: cheltuieli deductibile pentru studiile și creşterea copiilor (inclusiv taxele din sistemul privat de grădinițe, școli, licee, universități), abonamentele medicale din privat, cheltuieli pentru renovarea locuinţei, pentru reabilitare, construcție, pentru vacanțe în țară, asigurările de bunuri sau de viaţă, cheltuielile cu hrana şi cu îmbrăcămintea, în general, în limita unor plafoane ce vor fi definite în lege, ș.a.

Deducerea din veniturilor din salarii

Din venitul net lunar din salarii, Codul fiscal prevede dreptul unei deduceri personale, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază. Deducerea se aplică în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, pentru veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, precum şi persoanelor fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de la care acestea devin rezidente în România. 

Calculare. Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:

  • pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 300 lei;
  • pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei;
  • pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei;
  • pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei;
  • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreţinerea căruia/cărora se află aceştia.

Perioada de deducere. Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

ATENŢIE! Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 mp în zonele montane. 

Deducerea la venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Venitul net se determină ca diferenţă între sumele reprezentând chiria în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, prevăzute în contractul încheiat între părţi, şi cota de cheltuială forfetară de 40% reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

Pentru recunoaşterea deductibilităţii cheltuielii stabilite forfetar proprietarul nu este obligat să prezinte organului fiscal documente justificative.

Calculare. Cheltuiala deductibilă aferentă venitului, stabilită în cota forfetară de 40% aplicată la venitul brut, reprezintă uzura bunurilor închiriate şi cheltuielile ocazionate de întreţinerea şi repararea acestora, impozitele şi taxele pe proprietate datorate potrivit legii, comisionul reţinut de intermediari, primele de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosinţă, respectiv eventuale nerealizări ale veniturilor din arendare scontate, generate de condiţii naturale nefavorabile, cum ar fi: grindina, seceta, inundaţii, incendii şi altele asemenea.

Deducerea CASS. Reţineţi şi deducerea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate care se deduc de organul fiscal competent din veniturile realizate pe fiecare sursă din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă determinarea venitului net se efectuează în sistem real, pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

În cazul în care veniturile luate în calcul la stabilirea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate depăşesc plafonul corespunzător anului fiscal respective, atunci sunt deductibile sumele reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate alocate venitului corespunzător fiecărei surse. 

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here