23 August, 2019

Deducerea TVA – modificări recente şi viitoare

Regimul deducerilor de TVA, cuprins în Capitolul X din Titlul VI din Codul fiscal – privind taxa pe valoare adăugată – a suferit deja unele modificări, de la 1 iulie a.c., prin O.U.G. nr. 24/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 384/2012), alte modificări urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2013 ca urmare a dispoziţiilor din O.G. nr. 15/2012 (Monitorul oficial nr. 621/2012).

Limitările speciale ale dreptului de deducere au fost deja modificate prin O.U.G. nr. 24/2012, de la 1 iulie a.c. Astfel, pe cale de excepţie de la regula generală, se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice.

Restricţia nu priveşte vehiculele rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului.

De asemenea, deducerea limitată nu se aplică următoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:

- vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

- vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

- vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

- vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de către şcolile de şoferi;

- vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional;

- vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Prevederile privind dreptul limitat de deducere, cât şi cazurile de neaplicare se referă inclusiv la situaţia în care au fost emise facturi şi/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parţială a bunurilor şi/sau serviciilor, înainte de data de 1 iulie 2012, dacă livrarea/prestarea intervine după această dată.

Condiţiile de exercitare a dreptului de deducere, stabilite prin articolul 146 Cod fiscal, urmează să sufere modificări începând cu anul viitor.

În prezent, o primă condiţie prevede că, pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155.

ATENŢIE!  De la 1 ianuarie, această condiţie urmează să fie completată – prin dispoziţiile O.G. nr. 15/2012, în sensul că va fi nevoie şi de dovada plăţii, în cazul achiziţiilor efectuate de către persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la încasare, respectiv de către persoanele impozabile care achiziţionează bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare.

Pentru taxa aferentă bunurilor care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său, dar pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România, trebuie să existe o factură emisă în conformitate cu prevederile art. 155 sau documentele prevăzute la art. 1551 alin. (1).

ATENŢIE!  De la 1 ianuarie urmează să fie modificat regimul de facturare, astfel cum este cuprins în articolele 155 şi 1551, la care se face trimitere în condiţia de mai sus. Rezervăm un material special cu privire la modificările în materie de facturare.

Pentru taxa datorată pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) şi (5), contribuabilul trebuie să deţină declaraţia vamală de import sau actul constatator emis de organele vamale, care să menţioneze persoana impozabilă ca importator al bunurilor în scopuri de taxă, precum şi suma taxei datorate.

De asemenea, persoana impozabilă trebuie să înscrie taxa pe valoarea adăugată ca taxă colectată în decontul aferent perioadei fiscale în care ia naştere exigibilitatea.

Articolul 157 alin. (4) spune că, pe cale de excepţie, până la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au obţinut certificat de amânare de la plată, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

De la data de 1 ianuarie 2013, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.

ATENŢIE! De la 1 ianuarie, aceste dispoziţii se vor modifica astfel că termenul de amânare se va prelungi până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au obţinut certificat de amânare de la plată, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

De la data de 1 ianuarie 2017, nu se va face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.

Persoanele impozabile prevăzute la alin. (4) evidenţiază taxa aferentă bunurilor importate în decont, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145-1471.

Pentru taxa achitată pentru importul de bunuri, altele decât cele de la punctul de mai sus, trebuie să existe declaraţia vamală de import sau actul constatator emis de organele vamale, care să menţioneze persoana impozabilă ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum şi documente care să ateste plata taxei de către importator sau de către altă persoană în contul său. Importatorii care deţin o autorizaţie unică pentru proceduri vamale simplificate eliberată de alt stat membru sau care efectuează importuri de bunuri în România din punct de vedere al TVA, pentru care nu au obligaţia de a depune declaraţii vamale de import, trebuie să deţină o declaraţie de import pentru TVA şi accize.

În cazul taxei aferente unei achiziţii intracomunitare de bunuri, condiţia o reprezintă factura sau, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator, aceasta urmând  să autofactureze operaţiunile respective până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei.

Pentru taxa aferentă unei operaţiuni asimilate cu o achiziţie intracomunitară de bunuri, în forma actuală Codul fiscal trimite la dispoziţiile prevăzută la art. 1301 alin. (2) lit. a), respectiv utilizarea în România, de către o persoană impozabilă, în scopul desfăşurării activităţii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de altă persoană, în numele acesteia, din statul membru pe teritoriul căruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achiziţionate, dobândite ori importate de către aceasta, în scopul desfăşurării activităţii economice proprii, dacă transportul sau expedierea acestor bunuri, în cazul în care ar fi fost efectuat din România în alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri în alt stat membru.

Contribuabilul aflat în această situaţie beneficiază de dreptul de deducere cu condiţia să deţină o autofactură, emisă în statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul de autofacturare a operaţiunilor respective până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator.

ATENŢIE! De la 1 ianuarie, pentru taxa aferentă unei operaţiuni asimilate cu o achiziţie intracomunitară de bunuri, în situaţiile deja arătate anterior plătitorul care solicită deducerea va trebui să deţină:

- autofactura emisă în statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate;

- autofactura pentru operaţiunile respective, până cel mai târziu în a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectivă nu se află în posesia facturii emise de furnizor/prestator.

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu