Prin ordinul ministrului finanţelor publice nr.201/2011, publicat în M.Of.nr. 362 din 24 mai a.c. a fost modificată şi completată Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Reţinem, din textele modificate, ca teme de interes pentru practicieni:

● Persoana impozabilă poate solicita, potrivit prevederilor legale în vigoare, compensarea sumei negative de TVA aprobată la rambursare cu anumite tipuri de creanţe fiscale, cu respectarea prevederilor art. 116 din Codul de procedură fiscală, stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 115 din acelaşi act normativ.

Solicitările de rambursare se soluţionează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul de 45 de zile de la înregistrare a cerereii,  prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală.

● Decizia de rambursare emisă de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificării ulterioare, cu excepţia sumelor pentru care s-a emis decizia de rambursare pe baza deciziei de nemodificare a bazei de impunere.

În prima fază a analizei se selectează deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei, care se soluţionează prin emiterea deciziei de rambursare, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului.

● Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN-ul, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic şi sistemul va genera în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată. Decizia de rambursare se emite în maximum 5 zile de la data depunerii decontului.

● Dacă toate sumele negative înscrise în coloana «Sume negative» se încadrează, fiecare în parte, în SIN se consideră că decontul de TVA prezintă risc fiscal mic şi se va genera proiectul Deciziei de rambursare a TVA care se emite în maximum 5 zile de la data depunerii decontului.

● Prin actul normativ se introduce, în Anexa la Procedură, o secţiune separată cu Dispoziţii speciale privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse de persoane impozabile care au fost supuse inspecţiei fiscale, finalizată prin emiterea unei decizii privind nemodificarea bazei de impunere. Prevederile acestei secţiuni se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, încadrate la risc fiscal mare, prin care se solicită la rambursare sume negative de taxă care provin şi din perioade fiscale pentru care TVA a fost deja supusă inspecţiei fiscale şi a fost emisă o decizie privind nemodificarea bazei de impunere pentru acest impozit.

În cazul contribuabililor mari şi mijlocii, inspecţia fiscală ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de maximum 4 ani de la aprobare.

Sumele negative de TVA cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, numai în urma efectuării inspecţiei fiscale.

● Prevederile actului normativ se aplică începând cu deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată aferente lunii aprilie 2011. Ordinul se aplică şi pentru deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu excepţia deconturilor care au fost transmise, până la data intrării în vigoare a acestui ordin, compartimentului cu atribuţii de inspecţie fiscală în vederea soluţionării cu inspecţie fiscală anticipată.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here