25 Ianuarie, 2020

Declaraţia unică a suferit modificări!

Prin Ordinul nr. 1437/2019, semnat de Preşedintele ANAF, a fost aprobată modificarea OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr. 452 din 5 iunie 2019. 

Reglementările avute în vedere

Codul fiscal

Art. 155. – Categorii de venituri supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuți la art. 153 alin. (1) lit. a) -d), datorează, după caz, contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România și din afara României, cu respectarea legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligația declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii și asimilate salariilor, definite conform art. 76;

b) venituri din activități independente, definite conform art. 67;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;

d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

e) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83;

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103;

g) venituri din investiții, definite conform art. 91;

h) venituri din alte surse, definite conform art. 114. 

Motivarea legală a modificărilor

Referatul de aprobare a ordinului ANAF semnalat notează că, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, au fost aduse modificări regimului fiscal aplicabil persoanelor fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.155 din Codul fiscal și pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, respectiv zilierilor. Astfel, dispozițiile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost modificate, prin introducerea pentru zilieri a posibilității de a se asigura opţional în sistemul public de sănătate potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. În mod corespunzător, art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificat prin introducerea unei noi categorii de persoane care poate opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, respectiv persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Pentru noua categorie de persoane, tratamentul fiscal este similar celui aplicabil persoanelor fizice fără venituri, acestea datorând contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice , indiferent de data depunerii acesteia. 

Modificări operate

Ca urmare, pentru ca persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal și care nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, să-și poată exercita opțiunea de plată a contribuției, a fost necesară modificarea Ordinul președintelui ANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, astfel: – având în vedere regimul fiscal similar celui aplicabil persoanelor fizice fără venituri, a fost înlocuită pe formular sintagma “Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS”, cu sintagma “Sunt persoană fără venituri/persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS și optez pentru plata CASS”.

Au fost modificate, de asemenea, şi instrucțiunilor de completare a formularului.

- Sintagma modificată se refăseşte în anexa nr. 1 “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice“, capitolul II, secțiunea 2, subsecțiunea 2, litera C.

- La anexa nr. 2 “Instrucțiuni de completare a formularului «Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»“, capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2019“, secțiunea a 2-a “Date privind CAS și CASS estimate pentru anul 2019“, subsecțiunea a 2-a “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată“, punctul 40.4, primul paragraf se modifică și capătă următorul cuprins:

“40.4. Căsuța de la lit. C «Sunt persoană fără venituri/persoană care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS, și optez pentru plata CASS» – se bifează de persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal, respectiv:

a) persoane care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;

b) persoane care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.”

Ai nevoie de Ordinul nr. 1437/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu