21 Ianuarie, 2020

Declarația unică se poate depune şi în format hârtie, de către persoanele fizice

Un recent ordin al Președintelui ANAF aprobă modificarea și completarea OPANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

Actul pe care îl semnalăm, Ordinul nr. 1886/2019, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 561 din 9 iulie 2019. 

Referatul de aprobare motivează noul act normativ prin aceea că, potrivit art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost abrogat alineatul (5) al articolului 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Textul abrogat, cu aplicare din 30.05.2019, avea următorul conţinut: Declarația prevăzută la alin. (1) – (3) se completează și se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare, Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice nu mai este obligatoriu să se depună prin mijloace electronice de transmitere la distanță, ci se poate depune și în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire. Întrucât stabilirea impozitului pe venit se realizează pe fiecare sursă în parte, pentru a veni în sprijinul contribuabililor care au realizat venituri din surse multiple și completează declarația unică în format hârtie, prin recentul Ordin a fost aprobat modelul și conținutul formularului Anexa nr. … la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Astfel, contribuabilii care realizează venituri din mai multe surse din aceeași categorie de venit completează anexa la declarația unică care se depune împreună cu aceasta la organul fiscal competent. Anexa la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice cuprinde numai secțiunile repetitive referitoare la impozitul pe venit. Totodată, ordinul amintit adaptează corespunzător instrucțiunile de completare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. 

Ce prevede OPANAF nr. 1886/2019

- Se introduce formularul suplimentar «Anexa nr. … la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice»

- Formularele “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” şi «Anexa nr. … la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice» se completează și se depun conform instrucțiunilor de completare, astfel cum au fost modificate prin actul normativ semnalat.

- Formularele se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2018, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile

- «Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice» se depune până la data de 31 iulie 2019 inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația de a declara:

impozitul pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018;

impozitul pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;

venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, după caz, declararea contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

- Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz;

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- prin intermediul serviciului «Spațiul privat virtual» (SPV);

- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

- Formularul «Anexa nr. … la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice» se depune numai cu «Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice».

 - Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative. 

Cum se completează Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 

Instrucțiunile modificate, precizează, în principal, următoarele:

- Declarația se completează pe surse și categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular, corespunzătoare situației fiscale a contribuabilului.

- Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2018, cât și pentru veniturile estimate pentru anul 2019 (respectiv secțiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse și categorii de venit din România sau din străinătate și/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de venit), utilizând, dacă este cazul, și «Anexa nr. … la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice», care se atașează la declarația unică.

- Persoanele fizice care utilizează programul de asistență pentru completarea și editarea declarației unice NU completează «Anexa nr. … la Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice». 

Documentar 

Alături de modificările aduse de actul normative semnalat, la detalii privind completarea, reluăm în continuare principalele precizări din Instrucţiunile prevăzute de OPANAF nr. 49/2019 de completare a formularului “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

- Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

- Termenul de depunere a declarației. Declarația se depune până la data de 31 iulie 2019 inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația: declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2018; declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019; declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2019 și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

- Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

- Rectificarea declarației. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.

- Declarația rectificativă se utilizează pentru: corectarea impozitului pe venit, precum și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice; modificarea datelor de identificare a persoanei fizice; modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii; modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate; corectarea altor informații prevăzute de formular.

- Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere.

Fac excepție contribuabilii care nu au obligația completării capitolului I din declarație și care rectifică declarația în condițiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

- Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent declarația, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

- Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Codul fiscal și în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

- Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situația încetării activității în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligați ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declarația la organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe venit.

- În cazul încetării sau suspendării temporare a activității în cursul anului, contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, vor notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, prin depunerea declarației și își vor recalcula impozitul anual datorat.

Ai nevoie de Ordinul nr. 1886/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu