Reţinem aceste precizări din Instrucţiunile de completare a Formularului 212 (Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice), aprobat prin OPANAF nr. 888/2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 279 din 29 martie 2018. 

Cine completează această subsecţiune din formular?

Date privind contribuția de asigurări sociale (CAS) estimată pentru 2018 se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) realizează venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii și din profesii liberale) și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri;

NU intră aici veniturile din exploatarea de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, și nici remunerația reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată.

b) estimează pentru anul curent venituri nete, norme anuale de venit determinate potrivit art. 68 și 69 din Codul fiscal, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie).

Datele cerute în această subsecţiune se completează în mod corespunzător și de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe venit, potrivit art. 60 din Codul fiscal, dacă îndeplinesc condițiile de mai sus. 

Cine NU datorează contribuția de asigurări sociale?

Persoanele fizice nu datorează CAS în următoarele situații:

  • în situația în care persoanele sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale și nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, potrivit legii, precum și în situația în care au calitatea de pensionari;
  • în situația în care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. 

CAS pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă au obligația de a completa subsecțiunea, dacă nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, iar nivelul venitului net cumulat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară.

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care plătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească și să declare contribuția de asigurări sociale, NU au obligația depunerii formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018”.

În situația în care persoanele fizice pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale realizează și venituri din activități independente, pentru aceste venituri nu depun declarația.

Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare o activitate independentă și/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în curs este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal sunt obligați să completeze subsecțiunea în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepție contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de asigurări sociale.

Contribuabilii care încep o activitate în luna decembrie depun „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate”, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. 

Cum se evidenţiază modificarea veniturilor?

Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției, cele care intră în suspendare temporară a activității sau își încetează activitatea potrivit legislației în materie, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declarația unică și își recalculează contribuția datorată și declarată pentru anul în curs.

Recalcularea contribuției de asigurări sociale se efectuează după cum urmează:

a) se stabilește plafonul minim anual corespunzător numărului de luni de activitate, prin înmulțirea numărului de luni de activitate cu salariul minim brut pe țară în vigoare la termenul de depunere al declarației unice (pentru anul 2018 termenul de depunere este 15 iulie);

b) încadrarea venitului net realizat, pe perioada de activitate, în plafonul anual recalculat potrivit lit. a);

c) rectificarea venitului ales, care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la lit. a);

d) determinarea contribuției datorate recalculată prin aplicarea cotei de contribuție prevăzută la art. 138 din Codul fiscal –  asupra venitului ales prevăzut la lit. c).

Cotele de contribuții de asigurări sociale

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;

b) 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

c) 8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

În situația în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai mic decât plafonul minim, NU se datorează contribuția de asigurări sociale.

Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul minim, își pot modifica contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat. Modificarea venitului estimat se face prin depunerea unei declarații unice rectificative, oricând până la data termenului legal de depunere (15 martie inclusiv, a anului următor celui de impunere. 

Dreptul de opţiune

Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul anual recalculat pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

În vederea stabilirii contribuției de asigurări sociale estimate, trebuie ţinut cont de următoarele precizări:

• Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS – suma veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit estimate a se realiza din România și din afara României, din categoriile de venituri din activități independente (venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii și din profesii liberale) și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

• Venituri peste plafonul minim – venitul estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS este mai mare sau cel puțin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit legii.

• Venit anual ales pentru plata CAS – baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere al declarației.

• CAS datorată – contribuția de asigurări sociale determinată prin aplicarea cotei de contribuție de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal, asupra bazei de calcul la venitul anual ales pentru plata CAS.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua,
    Daca valoarea venitului m-ar obliga la plata CAS, insa intru in concediu crestere copil, cum se face declaratia? Va trebui sa o fac, rectificativa, ca sa anunt suspendarea activitatii. Insa in concediu crestere copil nu esti deja acoperit cu CAS si CASS?
    Multumesc,

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here