Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 33/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 33 din 16 ianuarie a.c., a fost aprobată Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”.

Reglementarea se aplică numai pentru proiectele depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Procedura se aplică persoanelor care solicită autorităţii de management al programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă rambursarea cheltuielilor eligibile, reprezentând taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, efectuate de beneficiari în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale.

■ Reglementarea-cadru este dată prin Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale. Potrivit Art.111 din hotărâre, cheltuiala cu TVA nedeductibilă, potrivit legii, este eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale.

În vederea rambursării cheltuielilor eligibile, beneficiarii au obligaţia depunerii, ca anexă a fiecărei cereri de rambursare, a DECLARAŢIEI pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, certificată de organul fiscal competent din subordinea ANAF. Certificarea declaraţiei trebuie făcută, de organul competent din subordinea ANAF, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a unei solicitări în acest sens, însoţită de documentele justificative necesare.

Modelul Declaraţiei şi completarea acesteia sunt reglementate prin Instrucţiunile aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr.204/2011.

■ Procedura aprobată prin Ordinul MFP nr.33/2012 face precizări din care reţinem:

– În vederea certificării declaraţiei, compartimentul din cadrul organului fiscal competent, cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale (denumit în continuare “compartiment de specialitate”) verifică în Registrul contribuabililor dacă solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, în perioada în care au fost efectuate toate achiziţiile ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie.

– În situaţia în care solicitantul nu are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, în întreaga perioadă la care se referă facturile înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate emite de îndată Certificatul privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

– Lunar, compartimentul de specialitate transmite organului de inspecţie fiscală competent copii ale certificatelor privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare emise şi ale declaraţiilor, pentru a fi avute în vedere în acţiunile ulterioare de inspecţie fiscală desfăşurate la respectivii solicitanţi.

– În situaţia în care unele facturi înscrise în declaraţie au fost emise în perioade în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate transmite declaraţia, însoţită de o adresă în care precizează data înregistrării în scopuri de TVA a solicitantului, organului de inspecţie fiscală competent.

– În situaţia în care solicitantul are calitatea de persoană înregistrată în scopuri de TVA, pe perioada efectuării tuturor operaţiunilor ale căror facturi sunt înscrise în declaraţie, compartimentul de specialitate înaintează declaraţia organului de inspecţie fiscală competent, în vederea certificării nedeductibilităţii taxei pe valoarea adăugată.

■ Anexele la Procedură prezintă modelul de Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

*

Documentar

Revenim la prevederile din Hotărârea Guvernului nr.759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a atrage atenţia asupra unor prevederi cu caracter general, necesare atunci când vă angajaţi în derularea unei operaţiuni în cadrul programelor operaţionale cu fonduri structurale.

O cheltuială este eligibilă, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, astfel cum sunt stipulate în art.2 din hotărâre:

a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare (pe cale de excepţie, cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, iar cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiară sunt eligibile în conformitate cu prevederilor art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 şi ale art. 43-46 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006);

b) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate (pe cale de excepţie, cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, iar cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiară sunt eligibile în conformitate cu prevederilor art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 şi ale art. 43-46 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006);

c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanţare sau ale contractului de finanţare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea operaţiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

● Contribuţia în natură poate fi considerată cheltuială eligibilă, pe cale de excepţie, dacă îndeplineşte şi următoarele condiţii specifice:

– contribuţia este de natura terenului, clădirilor, echipamentelor, materialelor;

– contribuţia de natura terenului, clădirilor, echipamentelor, materialelor este considerată contribuţie proprie a beneficiarului şi nu trebuie să depăşească cumulativ 20% din totalul contribuţiei proprii eligibile a beneficiarului stabilite prin contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare;

– obiectul contribuţiei de natura terenului, clădirilor, echipamentelor, materialelor nu trebuie să fi fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile;

– în cazul terenului, clădirilor şi echipamentelor, valoarea este certificată de un evaluator independent autorizat;

– în cazul clădirilor şi echipamentelor, acestea trebuie să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii;

– în cazul terenurilor şi clădirilor, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

– respectă prevederile art. 12 lit. e) privind cheltuielile neeligibile, făcute cu achiziţia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructură, teren şi alte imobile, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din FSE, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) şi ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006.

● Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă, tot pe cale de excepţie, dacă respectă prevederile aplicabile de la art. 2 şi îndeplineşte următoarele condiţii specifice:

– bunul amortizabil nu a fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile;

– amortizarea este calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

– amortizarea este eligibilă exclusiv pentru perioada de finanţare a operaţiunii, conform prevederilor contractului de finanţare/deciziei/ordinului de finanţare;

– costul de achiziţie al bunului amortizabil nu a fost declarat drept cheltuială eligibilă şi respectă prevederile art. 11(3) pct. (c) din Regulamentul nr. 1.081/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului;

– valoarea amortizării poate fi evaluată şi auditată.

● Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 2 şi dacă sunt alocate proporţional operaţiunii, în conformitate cu metoda elaborată de autoritatea de management şi prevăzută în contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare.

Prin excepţie, în cazul granturilor finanţate din Fondul Social European, cheltuielile generale de administraţie declarate în mod forfetar sunt eligibile dacă se bazează pe costuri reale şi în procent de până la 20% din costurile directe eligibile ale operaţiunii.

● Costul achiziţiei de teren fără construcţii este eligibil în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 şi următoarele condiţii specifice: costul de achiziţie al terenului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piaţă; operaţiunea nu beneficiază de finanţare din Fondul Social European, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) şi ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006.

 Prin excepţie, procentul de eligibilitate poate fi mai mare în cazuri excepţionale şi justificate, pentru operaţiunile de protecţie a mediului care beneficiază de finanţare din FEDR, dacă: achiziţia de teren a fost făcută în conformitate cu decizia autorităţii de management, aşa cum este prevăzut în contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare; achiziţia este făcută de către sau în numele unei instituţii publice; terenul este utilizat pentru destinaţia stabilită, cu respectarea clauzelor/condiţiilor din contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare şi pe perioada din contractul/decizia/ordinul de finanţare.

● Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, cu excepţiile prevăzute în Hotărâre,  inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2, precum şi următoarele condiţii specifice: operaţiunea nu beneficiază de finanţare din Fondul Social European, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, art. 3 alin. (7) şi art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006; imobilul nu a beneficiat de finanţări comunitare nerambursabile în ultimii 10 ani pentru construcţie sau reabilitare; costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care să confirme că valoarea acestuia nu excedează valorii de piaţă şi că imobilul respectă condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională.

● Cheltuielile pentru locuinţe sunt eligibile numai pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din FEDR, cu respectarea prevederilor art. 2 din Hotărâre, ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale art. 47 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.

● Cheltuielile realizate de către beneficiar care intervin în proiectarea, monitorizarea şi managementul operaţiunii sunt eligibile dacă îndeplinesc prevederile art. 2 şi se pot încadra în una dintre următoarele categorii: sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei naţionale, în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii sau rezultă din aplicarea legislaţiei comunitare specifică instrumentelor structurale; sunt aferente unor studii şi/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, în numele şi pentru autoritatea de management, în scopul acordării asistenţei financiare nerambursabile; sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii; sunt efectuate pentru managementul şi/sau monitorizarea operaţiunii pe parcursul perioadei de implementare.

● În cazul leasingului financiar, cheltuielile utilizatorului de leasing sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 2 şi următoarele condiţii specifice: obiectul contractului de leasing respectă prevederile din contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare; utilizatorul de leasing este beneficiarul operaţiunii; ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing şi sunt justificate de documente contabile; valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte valoarea de piaţă a bunului care face obiectul contractului de leasing; ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de finanţare a operaţiunii.

Următoarele categorii de cheltuieli NU sunt eligibile:

– taxa pe valoarea adăugată deductibilă potrivit legii;

– dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

– cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

– dezafectarea centralelor nucleare;

– achiziţia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructură, teren şi alte imobile, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din Fondul Social European, cu excepţia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) şi ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006;
– cheltuielile pentru locuinţe, pentru operaţiunile care beneficiază de finanţare din Fondul Social European şi Fondul de Convergenţă;

– achiziţia de echipamente second-hand;

– amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;

– costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here