O circulară trimisă de MFP direcţiilor finanţelor publice reglementează aplicarea unitară a prevederilor art. 29619 din Codul fiscal. Circulara, datată în 22 septembrie a.c., prevede, la nivelul unităţilor fiscale, următoarele:

1. Începând cu veniturile lunii octombrie 2011, plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin.(2) lit.a)-c) din Codul fiscal care au înregistrat în anul anterior un număr mediu mai mic de 3 salariaţi, precum şi venituri totale de până la 100.000 euro în cazul celor de la lit.b), sunt obligaţi să depună trimetrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor salariate.

2. a) Plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor, prevăzuţi la pct.1 pot opta pentru declararea şi plata lunară, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal, prin depunerea declaraţiei de menţiuni.

b) Pentru trimestrul IV al anului 2011, plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor, prevăzuţi la pct.1, pot opta pentru declararea şi plata lunară, până la data de 25 septembrie 2011 inclusiv, prin depunerea declaraţiei privind opţiunea.

3. a) Declararea şi plata impozitului pe veniturile din salarii, precum şi a contribuţiilor sociale se efectuează lunar de către toţi plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor, care încep activitatea în cursul anului fiscal, cu excepţia celor prevăzuţi la art.58 alin.2 lit.d) din Codul fiscal.

b) Plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor prevăzuţi la lit.a care estimează ca vor îndeplini în cursul anului fiscal condiţiile privind numărul mediu de salariaţi şi nivelul de venit total stabilit de lege, după caz, aplică de la înfiinţare perioada fiscală trimestrială pentru declararea şi plata impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale, pe baza declaraţiei de menţiuni care se depune odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, prevedere aplicabilă şi în cazul celor care se înfiinţează în cursul trimestrului IV 2011.

c) Plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor prevăzuţi la pct.3 lit.b) care şi-au început activitatea în cursul anului 2011 şi estimează că vor îndeplini condiţile privind numărul mediu de salariaţi şi nivelul de venit total stabilit de lege, după caz, au dreptul să aplice perioada fiscală trimestrială, începând cu trimestrul IV al anului 2011, dacă depun declaraţia de menţiuni, până la la data de 30 octombrie 2011, la organul fiscal.

4.a) Pentru plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor prevăzuţia la art.58 alin.2) lit.d) din Codul fiscal, declararea şi plata impozitului pe veniturile din salarii, precum şi a contribuţiilor sociale se efectuează trimestrial, indiferent de numărul de salariaţi şi de veniturile realizate în anul anterior sau de data înfiinţării acestora.

b) Plătitorii menţionaţi la pct.4 lit.a) pot opta pentru declararea şi plata lunară a obligaţiilor fiscale prevăzute la lit.a), potrivit prevederilor pct.2.

5. În cazurile prevăzute la art.29619 alin. (18) din Codul fiscal, în situaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru prima lună a trimestrului , după caz, virarea impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale se va efectua trimestriale, potrivit prevederilor art.58 alin.(2) şi art. 29618 din Codul fiscal.

6.a) La stabilirea numărului mediu de salariaţi prevăzuţi la art.29619 alin.13 din Codul fiscal, se iau în calcul numai persoanele cu contracte individuale de muncă, atât cu normă întreagă, cât şi cu timp parţial.

b) Persoanele care au realizat venituri de natură profesională, potrivit art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, precum şi cele care au realizat venituri asimilate salariilor, nu se iau în calcul la stabilirea numărului mediu de salariaţi.

7. Pentru plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor prevăzuţi la pct.1 şi pct.4, cu excepţia celor care au optat pentru declararea şi plata lunară, trecerea la perioada fiscală trimestrială se efectuează de către organul fiscal, în mod automat, cu notificarea contribuabilului în condiţiile legii.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru încadrarea în perioada fiscală trimestrială se face de către organele fiscale, pe baza datelor din situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2010. pentru cei care nu au depus aceste situaţii, se menţine perioada fiscală lunară.

*

Prevederile de referinţă din Codul fiscal

● Art. 58. – (1) Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, se virează, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, de către următorii plătitori de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor:

a) asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor publice, care în anul anterior au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

b) persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit care, în anul anterior, au înregistrat venituri totale de până la 100.000 euro şi au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

c) persoanele juridice plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care, în anul anterior, au avut un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv;

d) persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale, precum şi persoanele fizice care exercită profesii libere şi asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(3) Numărul mediu de salariaţi şi veniturile totale se stabilesc potrivit prevederilor art. 29619 alin. (13) şi (14).

Art. 29619.(1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2963 lit. e), la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă fiecărei luni a trimestrului, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului.

(12) Depunerea trimestrială a declaraţiei prevăzute la alin. (1) constă în completarea şi depunerea a câte unei declaraţii pentru fiecare lună din trimestru.

(13) Numărul mediu de salariaţi se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariaţi din declaraţiile prevăzute la alin. (1) depuse pentru fiecare lună din anul anterior.

[…]

(18) Ori de câte ori în cursul trimestrului încetează calitatea de asigurat a unei persoane, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin. (2), în calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun declaraţia prevăzută la alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit încetarea calităţii de asigurat. În acest caz, declaraţia/declaraţiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calităţii de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declaraţia pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declaraţia pentru luna a treia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here