A fost modificat formularul 101 şi Instrucțiunile de completare, prin OPANAF nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele”

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 18 din 8 ianuarie 2019, iar prevederile se aplică începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2018. 

Reținem câteva din precizările – modificate sau completate – din Instrucțiunile privind completarea formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit 

Depunerea declarației

Declarația se transmite NUMAI prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Completarea declarației

– S-a adăugat precizarea potrivit căreia persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 225 sau 227  după caz, din completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reținut.

Trimiterile privesc:

● Art. 225. Veniturile reprezentând dobânzi obținute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, stat cu care România are încheiată o convenție pentru evitarea dublei impuneri, cu excepția dobânzilor care intră sub incidența prevederilor referitoare la redevențe şi dobânzi la întreprinderi asociate şi care pot opta pentru regularizarea impozitului plătit prin declararea și plata impozitului pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri

● Art. 227. Veniturile obținute de artiști sau sportivi, persoane fizice sau juridice, rezidenți într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție pentru evitarea dublei impuneri, pentru activitățile desfășurate în această calitate în România și în condițiile prevăzute în convenție se impun cu o cotă de 16%, aplicată asupra veniturilor brute. Impozitul se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului, se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul.

– A fost adăugat precizarea potrivit căreia contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (51) și alin. (52) din Codul fiscal completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.

Trimiterile privesc următoarele situaţii cu privire la anul fiscal:

Contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislația contabilă în vigoare, pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exercițiului financiar.

Regulile de aplicat de către contribuabilii care își modifică exercițiul financiar.

Contribuabilii cu drept de opțiune care îndeplinesc condițiile de micro-întreprindere depun declarația privind impozitul pe profit aferentă anului anterior aplicării sistemului de impunere pe veniturile  micro întreprinderilor, pentru perioada cuprinsă între data începerii anului modificat și 31 decembrie, până la data de 25 martie a anului fiscal următor.

– A fost adăugată precizarea potrivit căreia contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Codul fiscal completează anul închiderii procedurii de lichidare.

Trimiterea la Codul fiscal prevede că, în cazul contribuabililor care se dizolvă cu lichidare, perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare se consideră un singur an fiscal. 

Perioada de raportare

Prin modificările aduse, Instrucțiunile prevăd:

– perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile micro întreprinderilor, în cursul anului, realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit și sfârșitul anului de raportare (de exemplu: 1 iulie 18 – 31 decembrie 18). Micro-întreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați și care optează să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completează perioada din anul fiscal pentru care datorează impozit pe profit;

– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (51) și alin. (52) din Codul fiscal;

– perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Codul fiscal. 

Completarea declarației

Elemente similare veniturilor: se completează cu sumele care reprezintă elemente similare veniturilor potrivit art. 25 alin. (10) din Codul fiscal.

Date privind impozitul pe profit:

– se declară şi „alte elemente similare cheltuielilor, potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

– Cheltuieli cu dobânzile şi alte cheltuieli echivalente dobânzii din punct de vedere economic – „se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, reportate potrivit art. 402 din Codul fiscal. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare» din «Declarația privind impozitul pe profit» depusă pentru anul anterior. De asemenea, în cadrul acestui rând se înscriu și sumele reprezentând cheltuielile cu dobânzile și diferențele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 27 alin. (5), în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Codul fiscal. Aceste sume vor fi preluate de la rândul «Cheltuieli cu dobânzile și diferențele de curs valutar reportate pentru perioada următoare» din «Declarația privind impozitul pe profit» depusă pentru anii anteriori.”

– Rândul 30 – cheltuieli nedeductibile: „se completează cu suma care reprezintă pierderea netă nedeductibilă potrivit art. 25 alin. (10) din Codul fiscal.”

Rândul 31 – Cheltuieli cu dobânzile şi alte cheltuieli echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate pentru perioada următoare: „reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 402 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Aceste sume reprezintă cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic înregistrate în anul curent însumate cu cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic reportate din anul precedent (inclusiv cele reportate potrivit art. 27, în vigoare până la data de 31 decembrie 2017, din Codul fiscal), care depășesc limitele prevăzute la art. 402 din Codul fiscal.”

TEXT NOU Rândul 42.3.1 – impozit pe profit scutit potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004: „se înscrie suma ce reprezintă scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.”

– Datele de identificare a împuternicitului: au fost introduse precizări noi privind datele de identificare ale împuternicitului.

Ai nevoie de Ordinul nr. 3200/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here