21 Februarie, 2018

Declaraţia fiscală a angajatorului pentru personalul aflat în concediu medical

După cum am semnalat deja, MFP a transmis, recent, direcţiilor finanţelor publice o circulară referitoare la Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor salariate. Astăzi detaliem cazul  special, cuprins în conţinutul circularei, care are în vedere declaraţia pe care trebuie să o depună angajatorii în situaţia enunţată în titlul acestui material.

În speţă, aşa cum se prevede în art. 29619 din Codul fiscal, trebuie făcute precizări privitoare la persoanele vizate, astfel:

● Persoane aflate în concediu medical:

a) persoanele fizice rezidente care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, atât pe perioada în care desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 55 alin. (2) şi pe care le detaliem în subsolul materialului.

b) persoanele fizice nerezidente care realizează veniturile prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte. În această categorie se includ persoanele fizice nerezidente care, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, sunt obligate la plata contribuţiilor sociale prevăzute în titlul IX2 din Codul fiscal. Prin instrumente juridice internaţionale se înţelege regulamentele comunitare privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cât şi acordurile şi convenţiile în domeniul securităţii sociale la care România este parte.

● Angajatori:

- Persoanele fizice şi juridice care au această calitate, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) – de mai sus – desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. În această categorie se includ şi contribuabilii nerezidenţi care au calitatea de angajatori, respectiv persoanele fizice şi juridice care nu au sediul, respectiv domiciliul sau reşedinţa în România şi care, conform instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, datorează în România contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România. Prin “entitate asimilată angajatorului care are calitatea de plătitor de venituri din activităţi dependente” se înţelege orice entitate care nu are calitatea de persoană fizică sau juridică şi care, potrivit legii, are dreptul să folosească personal angajat, cum ar fi: cabinete/birouri profesionale, societăţi civile şi altele.

- Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi, după caz, suportă, potrivit prevederilor legale, contribuţii sociale obligatorii, în numele asiguratului (Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, autorităţile administraţiei publice locale, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin casele judeţene de pensii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, unităţile trimiţătoare, pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate), precum şi oricealt plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Angajatorii enumeraţi mai sus, entităţile asimilate şi instituţiile publice menţionate sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţiile, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

*

Venituri impozabile asimilate salariilor conform art. 55 alin. (2) din Codul fiscal:

- indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

- indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial (începând cu 1 ianuarie 2010);

- drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

- indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;

- remuneraţia obţinută de directori în baza unui contract de mandat conform prevederilor legii societăţilor comerciale (începând cu 1 ianuarie 2010);

- remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari (începând cu 1 ianuarie 2010);

- sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;

- sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi în comisia de cenzori (începând cu 1 ianuarie 2010);

- sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;

- indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;

- sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;

- indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor;

- sume reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, precum şi actualizarea acestora cu indicele de inflaţie (începând cu 1 ianuarie 2010);

- indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă (începând cu 1 ianuarie 2010);

- orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor în vederea impunerii (începând cu 1 ianuarie 2010).

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu