Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reaminteşte contribuabililor că termenul limită de depunere a “Declaraţiei privind veniturile realizate din România- formular 200”, pentru veniturile anului 2010, este data de 16 mai 2011.

Declaraţia se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri:

1- venituri din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală.

►Nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice pentru care impozitul reţinut de plătitorii de venituri este final, potrivit opţiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Codului fiscal;

►Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.

2 – venituri din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă;

►Nu au obligaţia depunerii declaraţiei, persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care plăţile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final;

3 – venituri din activităţi agricole determinate în sistem real;

4 – venituri realizate într-o formă de asociere – venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere;

5 – transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în

cazul societăţilor închise;

6 – venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

ANAF precizează, totodată, că NU SE DEPUND DECLARAŢII privind  venitul realizat pentru toate celelalte categorii de venituri obţinute de către contribuabili în anul 2010, respectiv venituri din:

– salarii şi venituri asimilate salariilor;

– investiţii, altele decât cele menţionate anterior;

– premii şi din jocuri de noroc;

– pensii;

– activităţi agricole a căror impunere este finală, respectiv veniturile obţinute prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi pentru utilizare ca atare, pentru care impozitul s-a calculat prin reţinere la sursa prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate;

– transferul proprietăţilor imobiliare;

– alte surse.

Cu ocazia completării şi depunerii Declaraţiei privind veniturile realizate din România, contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

De asemenea, aceeaşi posibilitate este acordată şi contribuabililor care în anul 2010 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îşi pot exprima opţiunea prin completarea şi depunerea “formularului 230 – Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

ANAF atrage, de asemenea, atenţia asupra următoarelor:

● Formularele 200 şi 230 se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de acestea, şi se depun personal sau prin împuternicit legal, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

● Formularul 200 se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit.

● “Formularul 200 – Declaraţia privind veniturile realizate din România” se poate depune şi on-line, pe site-ul www.anaf.ro., dacă contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, obţinut conform prevederilor legale.

● Contribuabili care au obţinut venituri din investiţii, pentru care au obligaţia completării şi depunerii formularului 200, nu vor mai anexa la acesta documentele emise de către intermediari (fişele de portofoliu) dacă documentele respective au fost anexate la formularul 225.

Organele fiscale competente pentru primirea formularelor 200 sunt cele în a căror rază teritorială contribuabilii îşi au domiciliul fiscal.

Depunerea “Declaraţiei privind veniturile realizate din România” – formular 200, după data de 16 mai 2011, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10 şi 100 lei.

Formularele 200 se pot obţine de la sediul unităţilor fiscale sau descărcate de pe site-ul ANAF – link-ul asistenţă contribuabili/toate formularele.

Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice;

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr. 031-4039160;

– accesând pagina de Internet, www.anaf.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here