A fost publicat Ordinul comun al preşedintelului ANAF şi al preşedintelului Casei Naţionale de Pensii Publice pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”.

Ordinul nr. 874/2012 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 421/2012 şi se aplică începând cu data de 1 iulie 2012.

Două precizări prealabile

● Pe fond, Ordinul pune în aplicare dispoziţii introduse în Codul fiscal prin Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2011, şi anume referitor la acele dispoziţii care se vor aplica de la 1 iulie a.c. Reamintim, astfel, că prin această ordonanţă, după articolul 29620, au fost introduse noi articole, grupate sub titlul “Capitolul II – Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică” (cu articolele 29621-29626) şi “Capitolul III – Contribuţia de asigurări sociale de sănătate privind persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri” (cu articolele 29627-29632).

● Să mai reamintim, totodată, recentul GHID întocmit de ANAF cu privire la declararea şi plata contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri. Se precizează, astfel, că începând de la 1 iulie, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri, revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Prevederi ale Ordinului nr. 874/2012

Contribuabili obligaţi să completeze declaraţia 600. Pentru anul 2012, „Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” se depune de persoanele prevăzute la art. 29621 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, numai în situaţia în care se încadrează în una dintre aceste categorii, începând cu data de 1 iulie 2012. În aceste categorii de contribuabili, se încadrează:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.

NU au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii, după cum nici persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III şi V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliem trimiterea la articolul nr.6 (1) din lege care se referă la:

– Punctul I: persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari; funcţionarii publici; cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale; persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil.

– Punctul II:  persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la pct. I;

– Punctul III: persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

– Punctul V: cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde contribuabilul îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

Declaraţia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii poate fi modificată de contribuabili din propria iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Completarea declaraţiei. Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală şi se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.

Venitul bază de calcul este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig. Pentru persoanele care devin contribuabili la sistemul public de pensii în cursul anului fiscal, rubrica „venit bază de calcul” se completează începând cu luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here