În condiţiile în care s-a trecut la impozitarea obligatorie a veniturilor obţinute din agricultură/ferme, au fost modificate corespunzător şi precizările aferente  din Normele de aplicare a Codului fiscal, prin H.G. nr. 84/2013, publicate în Monitorul oficial nr. 136/2013.

Ca reglementare generală, Codul fiscal spune că venitul net obţinut din exploatarea bunurilor şi drepturilor de orice fel, deţinute în comun, este considerat ca fiind obţinut de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, şi se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau în mod egal, în situaţia în care acestea nu se cunosc.

Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face în condiţiile în care în contractul de cedare a folosinţei se menţionează că partea contractantă care cedează folosinţa este reprezentată de coproprietari. În condiţiile în care coproprietarii decid asupra unei alte împărţiri, se va anexa la contract un act autentificat din care să rezulte voinţa părţilor.

Totuşi, Codul fiscal exclude de la acest regim anumite tipuri de asocieri. Acestea sunt:

• asocierile fără personalitate juridică la care veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere;

• fondurilor de investiţii constituite ca asociaţii fără personalitate juridică;

• asocierilor cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit, caz în care sunt aplicabile numai reglementările fiscale din Titlul II privitor la impozitul pe profit;

• fondurilor de pensii administrat privat şi fondurilor de pensii facultative constituite conform prevederilor legislaţiei specifice în materie;

• asocierilor fără personalitate juridică, la care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii, în cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale din activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ale contribuabililor, din prestări de servicii, precum şi din practicarea unei meserii. La prestările de servicii nu intră veniturile din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent.
În ce priveşte contractul de societate, încheierea şi înregistrarea acestuia constituie obligaţie pentru asociaţiile fără personalitate juridică, ale căror constituire şi funcţionare sunt reglementate prin acte normative speciale, respectiv asociaţii familiale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societate civilă medicală, cabinete asociate de avocaţi, societate civilă profesională de avocaţi, notari publici asociaţi, asociaţii în participaţiune constituite potrivit legii. Desigur, sunt obligate să încheie şi să înregistreze contractul de societate şi asocierile fără personalitate juridică constituite în baza Codului civil.

Asociatul care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, are, potrivit Normelor la Codul fiscal, şi următoarele obligaţii:
• să asigure organizarea şi conducerea evidenţelor contabile;
• să determine venitul net/pierderea obţinut/obţinută în cadrul asociaţiei, precum şi distribuirea venitului net/pierderii pe asociaţi;
• să depună o declaraţie privind veniturile şi cheltuielile estimate, la termenele stabilite, la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală;
• să înregistreze contractul de asociere, precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei;
• să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale, precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni, contestaţii, plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale;
• să răspundă la toate solicitările organelor fiscale, atât cele privind asociaţia, cât şi cele privind asociaţii, legate de activitatea desfăşurată de asociaţie;
• să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit.
De asemenea, el va trebui să îndeplinească şi obligaţiile privind declararea impozitului pe profit, potrivit Titlului III din Codul fiscal.
Cum spuneam în introducere, legat de asocierile agricole care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, Normele au fost completate cu punctul 1851 prin care se precizează obligaţiile asociatului desemnat, şi anume:
• să înregistreze contractul de asociere, precum şi orice modificare a acestuia la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Prin sediul asociaţiei se înţelege locul principal de desfăşurare a activităţii asociaţiei;
• să reprezinte asociaţia în verificările efectuate de organele fiscale, precum şi în ceea ce priveşte depunerea de obiecţiuni, contestaţii, plângeri asupra actelor de control încheiate de organele fiscale;
• să răspundă la toate solicitările organelor fiscale, atât cele privind asociaţia, cât şi cele privind asociaţii, legate de activitatea desfăşurată de asociaţie;
• să completeze Registrul pentru evidenţa aportului şi rezultatului distribuit;
• să determine venitul impozabil obţinut în cadrul asociaţiei, precum şi distribuirea acestuia pe asociaţi;
alte obligaţii ce decurg din aplicarea titlului III din Codul fiscal.
Asociaţia, prin asociatul desemnat, depune, până la data de 15 martie a anului următor, la organul fiscal la care asociaţia este înregistrată în evidenţa fiscală o declaraţie anuală care cuprinde venitul net/pierderea realizat/realizată pe asociaţie, precum şi distribuţia venitului net/pierderii pe fiecare asociat.
O copie de pe declaraţie se transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat. Pe baza acestei copii asociaţii vor cuprinde venitul net/pierderea ce le revine din activitatea asociaţiei în declaraţia privind venitul realizat”.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here