Sinteza de mai jos urmează Instrucţiunile  de completare, a formularului 212 (Declaraţia unică), stabilite prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 888/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 279 din 29 martie 2018. 

Veniturile realizate din România în anul 2017

Secțiunea se completează de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani și/sau în natură din România, provenind din:

a) activități independente;

b) cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

c) activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;

d) piscicultură și/sau silvicultură;

e) transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;

f) jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și festivaluri de poker;

g) alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației. 

Cine nu scapă de completarea declaraţiei?

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligația declarării veniturilor, prin completarea secțiunii și depunerea declarației. 

Venituri obţinute în România de nerezidenţi

Intră în structura formularului 212, la secţiunea privind veniturile din 2017, şi:

  • declararea veniturilor realizate în România în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi, din activitățile artistice și sportive, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri și care au optat pentru regularizarea impozitului (prin declararea și plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, impozitul reținut la sursă fiind considerat plată anticipată în contul impozitului anual pe venit și se scade din impozitul pe venit datorat);
  • declararea veniturilor realizate în România de persoanele fizice nerezidente, în calitate de artiști de spectacol sau sportivi, din activități artistice și sportive, dacă plătitorul de venit se află într-un stat străin;
  • declararea veniturilor din activități independente obținute în România, în cazul persoanelor rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European și care au optat pentru regularizarea impozitului (prin declararea și plata impozitului pe venit pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, impozitul reținut la sursă fiind considerat plată anticipată în contul impozitului anual pe venit și se scade din impozitul pe venit datorat);
  • declararea veniturilor realizate de persoanele nerezidente, scutite de impozit în România, potrivit convențiilor de evitare a dublei impuneri; 

Activități independente

Se declară, pentru realizările din 2017, venituri în bani și/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, desfășurate în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice și/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale.

Sunt cuprinse aici:

a) venituri din activități de producție, comerț, prestări de servicii;

b) venituri din profesii liberale;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situația în care contribuabilii nu au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

ATENŢIE! NU au obligația completării secțiunii persoanele fizice:

  • pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final.
  • care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarația privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii. 

Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă

Secțiunea se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

La mai multe contracte de închiriere, se completează câte o secțiune pentru fiecare sursă de venit.

Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente: se completează de către contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea a peste 5 contracte de închiriere/subînchiriere, precum și venituri obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, care determină venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. 

Venituri din închirierea în scop turistic

Secțiunea se completează pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau care au depășit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat. Nu au obligația completării secțiunii următorii contribuabili:

a) persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real și la sfârșitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat și impozitul este final;

b) persoanele fizice în situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți pentru care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută;

c) persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din arendă. 

Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Secțiunea se completează de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și care determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Nu se completează de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, a căror impunere este finală, pentru anul 2017.

Declaraţia unică are în vedere venitul net distribuit care revine declarantului, din asociere. 

Silvicultură și piscicultură

Secțiunea se completează de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual și/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, și care determină venitul net în sistem real.

Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. 

Jocuri de noroc

Secțiunea se completează de către persoanele care realizează venituri ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanță și/sau festivaluri de poker.

Persoanele fizice completează câte o secțiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here