Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 70/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 75 din 30 ianuarie a.c., a fost modificat şi completat Ordinul ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

● Prin acest act normativ, s-au înlocuit formularele pentru:

– “Declaraţia privind impozitul pe profit” (care se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2011);

– “Instrucţiunile de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

● Au fost, de asemenea, modificate Instrucţiunile de completare a formularului 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” (care se aplică începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2011), din care reţinem următoarele:

Pierderea fiscală în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare: se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Pierderea fiscală de recuperat din anii precedenţi: se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activităţile din România, cât şi din surse externe. Nu se includ la rîndul 38 din Declaraţie pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 din Codul fiscal, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

Creditul fiscal extern: Impozitul plătit unui stat străin este dedus, dacă se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin. Rândul 41.1 aferent, din Declaraţia 101 se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obţin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reţinere la sursă, venituri impuse atât în România, cât şi în statul străin, respectiv:

1. suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reţinere la sursă şi virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;

2. suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la: profiturile impozabile obţinute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; celelalte venituri obţinute în acel stat străin.”;

Impozitul pe profit scutit, potrivit art.38 (1) din Codul fiscal: pe rândul 42.2.1 din Declaraţia 101 se înscrie suma reprezentând scutirea de la plată a impozitului pe profit realizat din activitatea desfăşurată pe durata de existenţă a zonei defavorizate.

Impozitul pe profit stabilit în urma inspecţiei fiscale pentru anul fiscal de raportare, şi care se regăseşte în indicatorii din formularul Declaraţiei 101: pe noul rând – 45 – introdus în formular se înscrie diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular.

Impozit pe profit declarat pentru anul de raportare prin formularul 100: pe noul rând 46, introdus prin Ordinul ANAF nr.70/2012,  se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.

– Impozitul pe venitul microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100: pe rândul 47, aferent, nou introdus în formularul de Declaraţie 101, se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de către microîntreprinderile care în cursul anului fiscal devin plătitoare de impozit pe profit.

Anexa nr. 15 “Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat” a suferit modificări şi completări cu privire la:

impozitul pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent, (înlocuind, la poziţia 11, “Impozitul pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil”; temeiul legal este dat de art. 52, 521 şi 93 din Codul fiscal);

impozitul pe veniturile din arendă, având ca temei legal art. 62 alin. (25) şi art. 93 din Codul fiscal;

contribuţia trimestrială datorată pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii – punct nou introdus şi care are ca temei legal art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here