Recent, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La data intrării în vigoare a acestui ordin s-au abrogat prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie.

Detaliem, în acest material, precizările din Instrucţiuni referitoare la decizia de soluţionare a contestaţiilor.

Decizia sau dispoziţia de soluţionare. Codul de procedură fiscală, prin art. 210 prevede:

1) În soluţionarea contestaţiei, organele de soluţionare competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pronunţă prin decizie sau dispoziţie, după caz.

2) Decizia sau dispoziţia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Instrucţiunile de aplicare precizează că decizia emisă este definitivă în sensul că asupra ei organul de soluţionare competent nu mai poate reveni, cu excepţia situaţiilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii, şi este obligatorie pentru organele fiscale emitente ale actelor administrative fiscale contestate.

Forma şi conţinutul deciziei de soluţionare a contestaţiei. Codul de procedură fiscală, prin art. 211 prevede:

1) Decizia de soluţionare a contestaţiei se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul.

2) Preambulul cuprinde: denumirea organului învestit cu soluţionarea, numele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare a contestaţiei la organul de soluţionare competent, obiectul cauzei, precum şi sinteza susţinerilor părţilor atunci când organul competent de soluţionare a contestaţiei nu este organul emitent al actului atacat.

3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului de soluţionare competent în emiterea deciziei.

4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac, termenul în care aceasta poate fi exercitată şi instanţa competentă.

5) Decizia se semnează de către conducătorul direcţiei generale, directorul general al organului competent constituit la nivel central, conducătorul organului fiscal emitent al actului administrativ atacat sau de înlocuitorii acestora, după caz.

● În legătură cu dreptul de semnătură, Instrucţiunile de aplicare precizează că, în cazul contestaţiilor formulate împotriva altor acte administrative fiscale, acestea se soluţionează de către organele fiscale emitente, iar decizia se semnează de conducătorul organului fiscal din care face parte organul fiscal competent în soluţionarea acestor contestaţii.

● În situaţia în care înlocuitorii conducătorilor direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt conducătorii organului de inspecţie fiscală, va fi desemnată o altă persoană din cadrul direcţiei generale respective, care să semneze decizia de soluţionare.

Decizia privind soluţionarea contestaţiei se întocmeşte şi se comunică astfel:

– câte un exemplar se comunică contestatorului, persoanelor introduse în procedura de soluţionare a contestaţiei, organului care a întocmit actul atacat, după caz;

– un exemplar rămâne la dosarul contestaţiei;

– un exemplar se păstrează la dosarul deciziilor.

● În situaţia în care decizia de soluţionare a contestaţiei priveşte creanţe fiscale, organul emitent al actului fiscal atacat va înainta o copie a deciziei la compartimentul/serviciul/biroul cu atribuţii de evidenţă analitică pe plătitori.

● Organele care soluţionează contestaţiile vor ţine evidenţa acestora într-un registru, din care să rezulte identitatea contestatarului, obiectul cauzei, modul de soluţionare şi de comunicare a soluţiei şi calea de atac.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here