În cele ce urmează, vrem să vă atragem atenţia asupra unor recente Instrucţiuni ale Ministerului Finanţelor Publice, din 11 aprilie şi publicate în Monitorul oficial nr. 251 din 13 aprilie a.c.

Reglementările se alătură altora, deja instituite în alte sectoare, pe aceeaşi arie de preocupări.

■ Pe fond, este vorba, aşa cum de altfel, anunţă Instrucţiunile, despre aplicarea la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor a prevederilor titlului I „Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante” al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

În acest scop, în vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabilii persoane juridice, Autoritatea Naţională a Vămilor va aduce la cunoştinţa publică lista contribuabililor, cu excepţia microîntreprinderilor, care înregistrează obligaţii bugetare restante reprezentând creanţe fiscale rezultate din raporturi juridice vamale.

Deci, de data aceasta, Autoritatea Naţională a Vămilor închide poarta celor cu datorii restante, în temeiul Legii nr.161/2003.

■ Dar, după apariţia legii (publicată în Monitorul oficial nr. 279 din 21 aprilie 2003), cu modificările şi completările care au urmat, astfel de reglementări au apărut şi în alte sectoare.

Astfel, cu aceeaşi titulatură şi procedură, în decursul anilor Legea a fost însoţită de:

● Instrucţiunile aprobate prin Ordinul MMFPS nr. 146/2003 (Monitorul Oficial nr. 308/2003);

● Instrucţiunile aprobate prin Decizia nr. 225 /2003 a preşedintelului Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate (Monitorul oficial nr.339/2003);

● Instrucţiunile aprobate prin Ordinul MFP nr.551/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

■ De fapt, pe un plan mai larg, imediat după aprobarea Legii, în acelaşi an Guvernul dădea o hotărâre pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (H.G. nr. 504/2003 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 301 din acelaşi an). Ministerele, prefecturile şi autorităţile administraţiei publice locale – se arăta în Hotărârea de Guvern – au obligaţia de a acţiona “cu fermitate” pentru aplicarea Legii nr. 161/2003; autorităţile administraţiei publice centrale şi locale prevăzute în program aveau obligaţia de a centraliza lunar datele cu privire la stadiul aplicării Legii nr. 161/2003; Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Finanţelor Publice şi Secretariatul General al Guvernului erau obligate să raporteze periodic Guvernului cu privire la realizarea măsurilor prevăzute în program, precum şi acţiunile necesare pentru îndeplinirea integrală a acestuia.

H.G. nr. 504/2003 nu se oprea, evident, numai la Titlul I „Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante” al cărţii I “Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei” din Legea nr. 161/2003. Se prevedeau obligaţii, cu termene precise, privind:

– transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace informatice (termenul de intrare în vigoare a măsurilor: 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul oficial);

– prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice (cu măsuri în vigoare de la data publicării legii);

– conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice (măsuri în vigoare de la data publicării legii);

– declaraţia de interese (prin hotărâre de Guvern urmând să fie aprobat modelul “Registrului declaraţiilor de interese”);

– grupurile de interes economic (măsurile aveau ca termen 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii).

În continuare, hotărârea de Guvern dispunea măsuri în aplicarea celorlalte dispoziţii ale Legii (modificări de acte normative incidente, modificări de procedură judiciară etc.).

■ Revenind la Instrucţiunile emise recent de MFP, de aplicare la nivelul vamal, măsurile nu se aplică contribuabililor persoane juridice în privinţa cărora a fost declanşată procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. De asemenea, obligaţiile bugetare stabilite prin titluri de creanţă împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege nu sunt făcute publice până la soluţionarea căilor de atac.

Informaţiile referitoare la obligaţiile bugetare restante ale contribuabililor se stabilesc de către direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, pe baza evidenţelor proprii. În acest scop, direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale au un calendar pentru:

– organizare şi verificare – inclusiv sub spectul legalităţii ;

– notificarea debitorilor, astfel ca aceştia să recunoască realitatea informaţiilor care urmează a fi incluse pe site-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor sau să poată transmite, în termen de 3 zile de la primirea notigficării, eventuale dovezi în ceea ce priveşte stingerea obligaţiilor restante.

Până la data de 28 aprilie 2012, direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor vor definitiva informaţiile referitoare la obligaţiile bugetare restante ale contribuabililor.

La data de 30 aprilie 2012, direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale vor publica pe site-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor lista contribuabililor care înregistrează obligaţii bugetare restante la data de 31 martie 2012.

Informaţiile cuprinse pe site-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor referitoare la obligaţiile bugetare restante vor fi actualizate trimestrial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare.

Instrucţiunile precizează, de asemenea, procedura de modificare a informaţiilor de pe site-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor în situaţia în care un debitor nu mai înregistrează obligaţii bugetare restante, precum şi detalii privind modificările în listă în situaţia în care se constată erori materiale şi omisiuni. Prin eroare materială se înţelege fie preluarea eronată a datelor din evidenţa proprie a direcţiilor regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, fie completarea eronată a coloanei „Observaţii” sau, în sfârşit, publicarea eronată a unor contribuabili care, potrivit legii, sunt exceptaţi de la publicarea pe site. Constituie omisiune la publicarea pe site neselectarea, din eroare, a unor contribuabili care înregistrează obligaţii bugetare restante.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here