Ministerul Finanţelor Publice a anunţat ieri, 26 septembrie 2012, lansarea procesului de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare începând cu data de 1 octombrie 2012.

Conform anunţului postat pe site-ul instituţiei, cererile de acord pentru finanţare se depun în temeiul H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncă.

Acestea, însoţite de documentele justificative, conform prevederilor H.G. nr. 797/2012, se depun la registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, cu menţiunea pe plic: „Schema de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.797/2012.”

Bugetul schemei de ajutor de stat pentru anul 2012 este calculat la valoarea de 220 milioane lei, credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare.

Conform H.G.797/2012, numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 10, numărul mediu anual de întreprinderi beneficiare fiind de 5.

Sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului de stat sunt reprezentate de:

– industria prelucrătoare (cu excepţia fabricării băuturilor şi produselor din tutun);

– producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

– activităţile de editare produse software;

– telecomunicaţiile;

– activităţile de servicii în tehnologia informaţiei;

– activităţile de servicii informatice;

– cercetare-dezvoltare.

Cererea de acord pentru finanţare trebuie să fie însoţită de următoarele documente justificative:

– certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul întreprinderea, în care să se menţioneze următoarele informaţii:

* datele de identificare,

* codul unic de înregistrare,

* asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii,

* domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate,

* punctele de lucru ale întreprinderii

* data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia;

– situaţii financiare anuale aprobate, corespunzatoare ultimului exerciţiu financiar, în copie, după caz;

–  plan de investiţii, cu indicarea, după caz, a componenţei ITC de minimum 20% din valoarea acestuia;

– plan de creare a locurilor de muncă;

– plan de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei pentru care se solicită finanţarea şi eficienţa economică a întreprinderii;

– document care atestă situaţia juridică a locaţiei unde se realizează investiţia;

– certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;

– certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, fără debite restante, în original sau în copie legalizată;

– împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;

– act de identitate al persoanei împuternicite să semneze cererea de acord pentru finanţare, în copie;

– opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finanţare.

Perioada de valabilitate a schemei în care se pot emite acorduri pentru finanţare este de 2 ani, respectiv 2012-2013, iar plata ajutorului de stat se efectueaza în perioada 2013-2018, în limita bugetului anual alocat schemei.

Citeşte textul integral al H.G. 797/2012! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here