Ministerul Muncii, Familie, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a supus dezbaterii publice un proiect de ordonanţă de urgenţă privind administrarea creanţelor fiscale reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi obligaţiile fiscale accesorii aferente.

Conform notei de fundamentare aferente proiectului de act normativ, se propune ca administrarea şi executarea silită a debitelor, constituite din comision datorat de angajator inspectoratelor teritoriale de muncă până la 31 decembrie 2010 şi neachitate în termenul legal, să se realizeze de structura specializată a Agenţie Naţională de Administrare Fiscală.

Prevederile incluse în cadrul acestui proiect legislativ vor fi aplicate, în cazul aprobării, începând cu data de 1 martie 2013.

Astfel, până la data de 31 martie 2013, pentru creaţele fiscale amintite, inspectoratele teritoriale de muncă vor preda Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

– înscrisurile, în original, în care sunt individualizate creanţele datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a ordonanţei şi care reprezintă titluri executorii, neatacate în termenul legal sau dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva acestora;

– situaţia soldurilor creanţelor fiscale;

– orice alte informaţii disponibile, necesare urmăririi şi verificării sumelor datorate.

Procedura de predare-primire a documentelor şi informaţiilor va fi aprobată prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a actului normativ.

Totodată, debitorii sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până la data de 25 a lunii aprilie, la organul fiscal competent, declaraţii-inventar privind comisionul în sold la data de 28 februarie 2013, inclusiv obligaţii fiscale accesorii, neachitate până la data depunerii declaraţiei-inventar, care sunt asimilate declaraţiilor fiscale.

Nedepunerea declaraţiei-inventar în acest termen constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

De asemenea, termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor bugetare cuprinse în declaraţiile-inventar se întrerup la data de 1 martie, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripţie

Tot de la data intrării în vigoare a ordonanţei, comisioanele avute în vedere, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, se vor achita la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

Prin acest proiect de ordonanţă de urgenţă se doreşte creşterea eficienţei activităţii de recuperare a creanţelor fiscale, având în vedere faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală dispune de un corp de executori specializaţi, precum şi diminuarea cheltuielilor efectuate de inspectoratele teritoriale de muncă pentru activitatea de executare.

Situaţia actuală:

Potrivit prevederilor art. 2 alin.2 din Legea nr. 41/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, “administrarea creanţelor bugetare se efectuează de către inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Deasemenea, potrivit prevederilor art.4 din Legea nr. 41/2012 care abrogă art.II şi III din Ordonanţa nr. 17/2011 mai sus menţionată, procedurile de executare silită sunt efectuate în continuare de inspectoratele teritoriale de muncă.

Consultă integral proiectul de act normativ! Click aici!

Sursa: Ministerul Muncii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here