Încă înainte de angajarea sa la un anume angajator, viitorul salariat trebuie să aibă cunoștință despre una din clauzele esenţiale care va fi inserată în CIM (contractul individual de muncă) și anume despre locul său de muncă ori, în lipsa unui loc de muncă fix, despre posibilitatea să muncească în diverse locuri (în acest caz, trebuie să fie descris în CIM cât mai exact unde anume salariatul își va desfășura activitatea viitoare).

În acest sens, art.17 alin. 3 lit. b din Codul muncii arată că: “Persoana selectată în vederea angajării (…) va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente: b)locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri.”

Potrivit art.17 alin. 4 din Codul muncii, elementele din informarea prevăzută la alin. (3) (deci inclusiv clauza referitoare la locul de muncă) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) (deci inclusiv clauza referitoare la locul de muncă) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege (art.17 alin. 5 din Codul muncii).

Așadar, din cele mai sus arătate rezulta că viitorul salariat va trebui să fie în prealabil informat despre viitorul său loc de muncă (sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri), la încheierea CIM va trebuie inserată și clauza referitoare la locul de muncă, și, ulterior, pe parcursul derulării relațiilor contractuale între salariat și angajatorul său, dacă se va dori de către angajator modificarea locului muncii, va trebui -de principiu- încheiat un act adițional la CIM care să prevadă noul loc de munca al salariatului și, în acest caz, este necesar acordul salariatului.

Potrivit legii, activitatea viitorului salariat se poate desfășura la secție, atelier, birou, serviciu, compartiment etc. din sediul social/punctul de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului.

Practica judiciară a statuat că locul muncii înseamnă localitatea și unitatea în care salariatul își desfășoară activitatea, și nu secția unde acesta muncește, motiv pentru care, angajatorul poate dispune în mod unilateral trecerea unui salariat de la o secție la alta. Așadar, nu reprezintă o schimbare a locului de muncă, și, pe cale de consecință nicio modificare unilaterală a contractului  individual de muncă în ceea ce priveşte locul de muncă, mutarea salariatului de la o secție la alta, pentru că ar însemna ca angajatorul să nu-și poate gestiona și administra angajații.

Pe cale de consecință reținem faptul că angajatorul are dreptul să efectueze schimbări în cadrul organizației pe care o conduce în cadrul unei organizări mai judicioase a activităţii, respectând însă condiţia de a nu modifica felul muncii prestate ori salariul salariatului pe care îl mută de la o /un secție/birou la alta/altul.

Așa cum am arătat în rândurile anterioare, modificarea contractului individual de muncă în ceea ce privește locul muncii poate avea loc numai prin acordul părților, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege.

Astfel, potrivit art. 42 alin. 1 din Codul muncii, locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.

Despre delegare și detașare nu vom face vorbire în cadrul prezentului articol, ci vom face trimitere la un articol mai vechi intitulat “Ce drepturi are salariatul care este delegat sau detașat de către angajator?”.

De asemenea, reținem că angajatorul poate modifica temporar locul (și felul muncii), fără consimțământul salariatului, și în cazul unor situații de forță majoră, cu titlu de sancțiune disciplinară sau ca măsură de protecție a salariatului, în cazurile și în condițiile prevăzute de Codul muncii (art. 48 din Codul muncii).

Dacă însă modificarea contractului individual de muncă în ceea ce privește locul muncii este unilaterală şi nu se încadrează în niciunul din cazurile prevăzute de Codul muncii(nu există delegare sau detaşare în noul loc de muncă, salariatul nu a fost sancţionat disciplinar, nu este incidentă nicio cauză de forţă majoră sau vreo măsură de protecție a salariatului), decizia angajatorului este lovită de nulitate în privinţa modificării respective.

Nulitatea reprezintă acea sancţiune, de drept civil, care lipseşte actul juridic de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă (quod nullum est nullum producit effectum).

Efectele nulităţii sunt guvernate de trei principii clasice de drept: principiul retroactivităţii efectelor nulităţii (ex tunc); principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară (restitutio in integrum) şi principiul anulării actului subsecvent (resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis), cu excepţiile lor veritabile şi aparente.

Tot legat de locul muncii, trebuie amintită și clauza de mobilitate, aceasta presupunând exercitarea activității de către salariat în mai multe locuri în schimbul unor prestații suplimentare plătite de angajator.

Reglementarea în ceea ce privește clauza de mobilitate o regăsim în art. 25 din Codul muncii.

Potrivit art. 25 alin. 1 din Codul muncii, prin clauza de mobilitate părțile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligațiilor de serviciu de către salariat nu se realizeaza într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestații suplimentare în bani sau în natură.

Cuantumul prestațiilor suplimentare în bani sau modalitățile prestațiilor suplimentare în natură sunt specificate în contractul individual de muncă (art. 25 alin.21 din Codul muncii).

Clauza de mobilitate se prezintă în practică sub forma precizării, inclusă în contractul individual de muncă că salariatul își va exercita obligațiile sale de serviciu într-o anumită rază determinată (la sucursale, șantiere, puncte de lucru) ori în alte localități decât cea în care se află angajatorul la care s-a încadrat în muncă.

Așadar, dacă s-a prevăzut în contractul individual de muncă al viitorului salariat,  există posibilitatea normală ca munca să se desfășoare în „diverse locuri” (a se vedea art. 17 alin. 3 din Codul muncii, art. 25 alin. 1 din Codul muncii).

Exemplu: agentul de vânzări, reprezentantul medical, poștasul, revizorul într-o societate cu numeroase filiale etc.

Stabilirea locului muncii odată cu încheierea contractului de muncă prezintă importanță în derularea ulterioară a relației angajator-angajat.

Astfel, dacă în contractul de muncă a fost prevăzută o rază teritorială în care urmează să se desfășoare activitatea, orice însărcinare primită de persoana încadrată pentru a îndeplini anumite lucrări, în afara acelei raze, co
nstituie o delegare.

În schimb, dacă în contractul de muncă a fost prevăzută o rază teritorială sau anumite localități pentru prestarea muncii, iar persoana respectivă își desfășoară activitatea în cadrul acelei raze sau localități, ea nu execută o delegare, ci își îndeplinește sarcinile în cadrul funcției pe care a încheiat contractul de muncă.

Clauza de mobilitate nu presupune totuși dreptul angajatorului de a schimba oricând, în mod unilateral, locul muncii salariatului. Salariatul poate fi obligat de angajator să-și desfășoare activitatea numai în locurile la care face referire clauza de mobilitate, deoarece acestea reprezintă locul muncii prevăzut în contract în urma realizării acordului dintre angajator și salariat.

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna ziua,
    Va rog sa-mi spuneti si mie cum este corect sa trec in cim si in foaia colectiva de prezenta daca un salariat lucreaza in diferite orase, monteaza aer conditionat in functie de comenzile pe care le are dar sta si la punctul de lucru.Semneaza prezenta la punctul de lucru dimineata cand pleca si seara cand se intoarce din orasul unde a avut lucrarea.Va multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here