La sfârşitul anului trecut, Codul fiscal a fost modificat din nou, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.125, publicată în Monitorul oficial nr.938 din 30 decembrie 2011.

Noile reglementări se aplică de la 1 ianuarie, cu unele excepţii, precizate în cuprinsul ordonanţei de urgenţă.

■ După cum se arată în preambulul actului normativ, modificările şi completările s-au impus a fi operate – în regim de urgenţă – pentru o serie de motive, astfel:

 – respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României în Scrisoarea de intenţie şi în Memorandumul tehnic de înţelegere încheiate ca urmare a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, referitoare la reglementarea şi supravegherea sistemului financiar, precum şi la implementarea unor măsuri de reducere a numărului foarte mare al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, prin anularea înregistrării în scopuri de TVA a contribuabililor care ori nu desfăşoară nicio activitate, ori nu depun deconturi de TVA la termenele prevăzute de lege;

– necesitatea perfecţionării continue a legislaţiei fiscale, de conjunctura economică actuală, de principalele caracteristici ale politicii bugetare a României în perioada următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice;

– imperativul adoptării şi publicării, până la data de 31 decembrie 2011, a actelor cu putere de lege cu privire la cadrul fiscal de determinare a profitului impozabil pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară. Astfel, se creează condiţiile legale de natură să permită instituţiilor de credit să-şi îndeplinească obligaţiile care derivă din noile prevederi legale, ca urmare a modificărilor reglementărilor contabile. De asemenea, va putea să fie elaborată legislaţia secundară cu efecte în ceea ce priveşte managementul financiar şi planul afacerilor;

clarificarea tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor declaraţi inactivi şi celor a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată;

acordarea deductibilităţii limitate în procent de 50% în cazul cheltuielilor privind combustibilul pentru anumite vehicule rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, precum şi a TVA aferente achiziţiei vehiculelor respective şi a combustibilului consumat de acestea, pentru care România a consultat Comitetul TVA;

alinierea la acquis-ul comunitar a prevederilor naţionale referitoare la taxarea inversă pentru deşeuri, în vederea diminuării fenomenelor de evaziune fiscală;

necesitatea reglementării unui sistem simplificat de impunere a veniturilor realizate de către persoanele fizice – proprietari de camere închiriate în scop turistic;

revizuirea sistemului actual de impunere a veniturilor obţinute de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, în sensul simplificării acestuia;

condiţia de a se atinge nivelul minim obligatoriu de accize conform graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, pentru preîntâmpinarea declanşării procedurii de infringement;

continuarea simplificării şi unificării legislaţiei şi a administrării contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice;

eliminarea dificultăţilor de natură tehnică apărute în aplicarea Codului fiscal.

După aprobarea prin lege a acestei ordonanţe de urgenţă, Codul fiscal va fi republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.

■ Prin acelaşi act normativ a mai fost modificată o prevedere din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Potrivit textului modificat, persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi persoanele asimilate angajatorilor sunt obligate să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la termenele prevăzute în Codul fiscal.

■ Începând cu data de 1 iulie 2012 se abrogă art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010, articol care tratează despre impozitarea – cu cota de impozit pe venit – a veniturilor de natură profesională.

Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, publicată în Monitorul Oficial nr. 897 din 31 decembrie 2010, rectificată, se abrogă la data intrării în vigoare a ordinului comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrului sănătăţii.

■ Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II şi III din titlul IX2 al Codului fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Competenţa de administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 1 ianuarie 2012, precum şi perioadei 1 ianuarie-30 iunie 2012 cu titlu de contribuţii sociale aferente anului 2012 şi, totodată, pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea revine caselor de asigurări sociale, potrivit legislaţiei specifice aplicabile fiecărei perioade.

Impozitul pe mijloacele de transport. Pentru anul 2012, va fi stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale, adoptate în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, nivelul impozitului pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, precum şi nivelul impozitului în cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone.

■ Mai menţionăm, în sfârşit, faptul că termenul de 1 ianuarie 2012, prevăzut pentru aplicarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, se prorogă pentru data de 31 ianuarie 2012.

Se prorogă, de asemenea, termenul de 31 ianuarie 2012, până la data de 29 februarie 2012 inclusiv pentru unele obligaţii ale antrepozitarilor autorizaţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here