Deşi Legea nr. 164/2017 prin care se stabileşte decontarea de către stat a salariului minim pe economie pentru ucenici și stagiari intră în vigoare astăzi, 14 iulie 2017, prevederile se aplică diferenţiat. Mai exact, de vineri se aplică modificările privind stagiul pentru absolvenții de învățământ superior, urmând ca noile reglementări din Legea uceniciei să intre în vigoare din 10 august.

Stagiul

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile prezentei legi. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil.

Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:

 • bugetul propriu al angajatorului;
 • fonduri  europene  structurale  şi  de  investiţii  şi  fonduri  publice  naţionale  aprobate  în  bugetul;
 • sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
 • alte surse, potrivit legii.

IMPORTANT! Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Această modificare legislativă se aplică din 14 iulie 2017!

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de Legea 164/2017 asupra Legii nr. 335/2013 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5. 

ucenici si stagiari

Potrivit Legii nr. 164/2017, contractele  de  stagiu  încheiate  potrivit  prevederilor  Legii  nr.  335/2013  privind  efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.

Ucenicia

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie. Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie. Ucenicia la locul de muncă se adresează:

 • persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învăţare pornind de la situaţiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupaţii direct la locul de muncă;
 • angajatorilor care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de muncă declarate vacante.

Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt:

 • să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării;
 • să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii;
 • să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii;
 • să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a soluţiona problema pieţelor de muncă segmentate;
 • să contribuie la creşterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea socială şi împlinirea personală;
 • să promoveze dialogul social şi să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale.

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

 • 12  luni,  în  cazul  în  care  ucenicia  la  locul  de  muncă  se  organizează  pentru  dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
 • 24  de  luni,  în  cazul  în  care  ucenicia  la  locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
 • 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Salariul de bază lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.

Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 2, 3 şi 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare.

Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:

 • resurse proprii ale angajatorilor;
 • sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
 • fonduri  europene  structurale  şi  de  investiţii  şi  fonduri  publice  naţionale  aprobate  în  bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc.

IMPORTANT! Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Această modificare legislativă se va aplica din 10 august 2017!

ucenici si stagiari_2

Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislaţiei în vigoare la data încheierii lor.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here